Проект "Повишаване на ефективността и качеството на обучение и на научния потенциал в областта на системното инженерство и роботиката" се осъществява с финансовата подкрепа на Европейски Социален Фонд (2007-2013) и Република България - Министерство на образованието, младежта и науката по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" по схема “Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”

Обща цел: Повишаване на ефективността и качеството на обучение в областта на системното инженерство и роботиката и изграждане на конкурентноспособен научен потенциал в тази област. Тази цел е в съответствие със стратегическата цел на ОП “РЧР” да се подобри качеството на живот на хората чрез подобряване на човешкия капитал.

Специфични цели:

  • създаване на ефективно работещи обучителни институции и устойчиви връзки между образование, наука и потребностите на пазара на труда.
  • получаване на научни резултати с фундаментален характер и създаване на нови изследователски методи в областта системното инженерство и роботиката, по конкретно в областта на системните изследвания, сензориката, биотехнологиите, управление на процеси, сервизната роботика, мехатроника и приборостроене.
  • създаване на технологични иновации в приоритетните области от Националната програма за реформи: инженерни науки, по-конкретно в направление: информационни и комуникационни технологии.
  • разширяване и укрепване на партньорството с висши учебни заведения у нас, а също и международното сътрудничество с водещи научни центрове и Университети в света.
  • увеличаване на компетентността и конкурентноспособността за добро управление на проекти.
  • повишанане на мотивацията на младите учени за провеждане на научно-изследователска работа в България чрез осигуряване на допълнителни средства и организиране на допълващи обучителни програми.
  • осигуряване на достъп до съвременните научни постижения и създаване на навици за непрекъснато самоусъвършенстване.
  • подпомагане научната мобилност на младите учени за повишаване качеството за научните изследвания.

Продължителност на проекта: 04 октомври 2012 - 03 октомври 2014