Проект BG051PO001-7.0.07-0164-C0001: Технологии за независим живот и социално включване се осъществява с финансовата подкрепа на Европейски Социален Фонд (2007-2013) и Република България - Министерство на образованието и науката по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" по схема предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
Без граници – Компонент 1 – Фаза 2 Бюджетна линия: BG051PO001-7.0.07

Обща цел:
Да се разработи и въведе иновативен модел за преодоляване на социалното изключване на хората със специфични изисквания (преди всичко младежи), осигуряващ достоен и независим живот – възможност за решаване на проблема чрез подхода за модулен сервизен мобилен робот.

Специфични цели:

  • Да изгради ефективно траснационално сътрудничество между партниращите организации, които чрез обмяна на опит и постигнати резултати да се разработят, тестват и въведат иновативни подходи и практики за социално включване на хора със специфични изисквания (с фокус младежи) за осигуряване на достоен и независим живот;
  • Да изведе устойчиви и ефективни иновативни решения на конкретните потребности на хора с увреждания (преди всичко младежи), използвайки опита на Центъра за Независим Живот (ЦНЖ), София, България и практиките на испанската организация-партньор EQUAL, Сан Себастиан, Испания;
  • Да представи доклад за добрите практики, с помощтана които ще позволи на всички заинтересовани организации и институции да ползват опита на EQUAL;
  • Да осигури събирането на поведенчески резултати и съответни профайлъри за хора със специфични изисквания, които да се приложат при изграждането на роботизирана система „РОБКО 11”

Продължителност на проекта: 27.08.2013 - 01.04.2015