Заглавие на проекта:

НОВ НЕРАЗРУШИТЕЛЕН МЕТОД ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТТА НА ПОЛУПРОВОДНИКОВИ СТРУКТУРИ

Финансираща организация:

Фонд „Научни изследвания” - Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2016 г.

Основна научна област/тематично направление на проекта:

Технически науки

Базова организация:

ИНСТИТУТ ПО РОБОТИКА - БАН

Ръководител на научния колектив:

Академик Руменин Чавдар Станоев