Проектът „Норвежкият опит за устойчива енергетика и околна среда в подкрепа на България“, който Институтът по системно инженерство и роботика при Българската академия на науките- ИСИР-БАН като водеща институция изпълнява с една от най-мащабните норвежки компании GK Norge – Лидери в изграждането на екологични проекти в Скандинавия.

Настоящият проект е финансиран по ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2009-2014 на МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА по ПРОГРАМА BG04 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ“, ГРАНТОВА СХЕМА BG04-04-05
„ОБУЧЕНИЕ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ, СВЪРЗАН С МЕРКИТЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ“.

Подбраните теми са в унисон с целта на проекта, която е повишаване на капацитета на
персонала на общините и държавните институции на територията на Република България в областта на енергийната ефективност, по планирането и осъществяването на мерки за ЕЕ и ВЕИ в обществени сгради.
Продължителност на проекта: 13.11.2015г.-30.04.2016г.