Начало За ИР Проекти Секции Лаборатории Конкурси РОБО - Академия Учебен център Издания

Секция "Мехатронни био/технологични системи" - МБТС

Дейността на Секция "Мехатронни био/технологични системи" е насочена към:


Биотехнологични системи


Проф. дн Велислава Норева Любенова – ръководител секция МБТС


Тел.: (+359) 0885504228
Email: v_lyubenova@ir.bas.bg, v_lubenova@hotmail.com

Доц. д-р Пламена Венцеславова Златева


Тел.: (+359) 2 979 2052
Email: plam.zlateva@ir.bas.bg, plamzlateva@abv.bg

Асистент Анастасия Йорданова Златкова


Тел.: (+359) 0884 779 741
Email: an.zlatkova@ir.bas.bg, dr666chase@gmail.com
Anastasiya Zlatkova

 

Докторант инж. Светослав Димитров Илиев


Тел.: 0887 053 274
Email: sd_ iliev@abv.bg
Svetoslav Iliev

Докторант Стефан Иванов Христозов


Тел.: (+359) 884 626466
Email: st.hristozov@ir.bas.bg, stefan.hristozov@gmail.com

 

Мехатронни системи


Професор д-р инж. Васил Димитров Тренев


Тел.: (+359) 879 654 799
Email: v.trenev@ir.bas.bg, vtrenev@gmail.com

 

Главен Асистент д-р инж. Емил Симеонов Петров


Тел.: (+359) 887 540 642
Email: emo@ir.bas.bg, epetroff@abv.bg

 

Гл. ас. д-р Кирил Иванов Белов


Тел.: (+359) (+359) 887917871
Email:k.belov@ir.bas.bg, kirilbelov@yahoo.com