Начало За ИР Проекти Секции Лаборатории Конкурси РОБО - Академия Учебен център Издания

СЕКЦИЯ "МЕХАТРОННИ БИО/ТЕХНОЛОГИЧНИ СИСТЕМИ" - МБТС


Проф. дн инж. Велислава Норева Любенова – ръководител секция МБТС
Email: v_lyubenova@ir.bas.bg, v_lubenova@hotmail.com, Тел.: (+359) 0885 504 228   CV_BG


Проф. д-р инж. Олимпия Николаева Роева
Email: olympia@biomed.bas.bg   CV_BG


Проф. д-р инж. Мая Найденова Игнатова
Email: maya.ign@gmail.com   CV_BG, CV_EN


Доц. д-р инж. Пламена Венцеславова Златева
Email: plam.zlateva@ir.bas.bg, plamzlateva@abv.bg, Тел.: (+359) (+359) 2 979 2052


Гл. асистент д-р Анастасия Йорданова Златкова
Email: an.zlatkova@ir.bas.bg, dr666chase@gmail.com   CV_BG, CV_EN
Anastasiya Zlatkova


Професор д-р инж. Васил Димитров Тренев
Email: v.trenev@ir.bas.bg, vtrenev@gmail.com, Тел.: (+359) 879 654 799


Доц. д-р инж. Емил Симеонов Петров
Email: emo@ir.bas.bg, epetroff@abv.bg, Тел.: (+359) 887 540 642   CV_BG, CV_EN


инж. Милена Вениаминова Андреева
Email:melina63@abv.bg


Докторант инж. Стефан Иванов Христозов
Email: st.hristozov@ir.bas.bg, stefan.hristozov@gmail.com   Тел.: Тел.: (+359) 884 626 466,    CV_EN

Деница Чавдарова Кръстева, Технически сътрудник
Email: chavdarovadeni@gmail.com

Гергана Руменова Роева, Технически сътрудник
Email:g_roeva@ir.bas.bg


Публикационна дейност – публикации в Scopus и Web of Science в последните 5 години

Международни партньори :

Национални партньори: