Начало За ИР Проекти Секции Конкурси РОБО - Академия Издания

ПРОЦЕДУРИ ПО ЗОП

 

Вътрешни правила за планиране, организиране, възлагане и контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки в ИСИР - БАН

Дата на публикуване: 09 февруари 2015 г.

Вътрешни правила за поддържане на профила на купувача на ИСИР - БАН

Дата на публикуване: 09 февруари 2015 г.

Заповед за утвърждаването им

Вътрешни правила за планиране, организиране, възлагане и контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки в ИСИР - БАН

Дата на публикуване: 01 октомври 2014 г.

Заповед за утвърждаването им

 

 

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "СТРОИТЕЛНИ МОНТАЖНИ РАБОТИ И ПОДГОТОВКА ЗА МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА РЕМОНТ НА ПОМЕЩЕНИЯ В МАСИВНИ СГРАДИ СОБСТВЕНОСТ НА БАН (ИНСТИТУТ ПО РОБОТИКА), ПО ДОГОВОР № BG05M2OP001-1.002-0023, ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ "ИНТЕЛИГЕНТНИ МЕХАТРОННИ, EКО- И ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ", ФИНАНСИРАН ЧРЕЗ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ" 2014-2020. ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"

Дата на публикуване: 16 октомври 2019 г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ДОСТАВКА И ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ИР, ПО ДОГОВОР № BG05M2OP001-1.002-0023, ЦК "ИНТЕЛИГЕНТНИ МЕХАТРОННИ, EКО- И ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ""

Дата на публикуване: 10 септември 2019 г.

Преписка - Идентификационен номер: ОП-22-2019

Открита процедура по чл. 20, ал. 1, т. 1, бук."б" от ЗОП с предмет: "Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Българска академия на науките (БАН) и самостоятелните звена на БАН", открита с Решение № ОП-3 / 04.04.2019 г. на Възложителя.

Дата на създаване: 15.08.2019 г.

Приложение №2 - Техническо предложение за изпълнение   .pdf

Дата на публикуване: 15.08.2019 г.


Приложение №1б - Прогнозно потребление на ел. енергия според броя на потребителите и характера на потреблението   .xlsx

Дата на публикуване: 15.08.2019 г.


Приложение №1 - Техническа Спецификация   .doc

Дата на публикуване: 15.08.2019 г.


Договор за възлагане на обществена поръчка за доставка   .pdf

Забележка: Приложение № 4 – Гаранция за изпълнение, представена под формата на застраховка за сумата от 1343.49 лева не е публикувана в Профила на купувача на Институт по роботика-БАН на основание представена от Изпълнителя декларация за конфиденциалност и чл. 102, ал. 3 от ЗОП - Възложителят поставя изисквания за защита на информация с конфиденциален характер при сключването надоговора за обществена поръчка.

Дата на публикуване: 15.08.2019 г.


 

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ИР БАН, ПО ДОГОВОР № BG05M2OP001-1.002-0023, ЦК "ИНТЕЛИГЕНТНИ МЕХАТРОННИ, EКО- И ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ", ОП НОИР 2014-2020"

Дата на публикуване: 18 юли 2019 г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ДОСТАВКА И ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЛАБОРАТОРНА И ИЗМЕРВАТЕЛНА АПАРАТУРА ПО ДОГОВОР BG05M2OP001-1.002-0023, ЦК "ИНТЕЛИГЕНТНИ МЕХАТРОННИ, EКО- И ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ", ОП НОИР 2014-2020"

Дата на публикуване: 18 юли 2019 г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ДОСТАВКА И ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ИР, ПО ДОГОВОР № BG05M2OP001-1.002-0023, ЦК "ИНТЕЛИГЕНТНИ МЕХАТРОННИ, EКО- И ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ""

Дата на публикуване: 18 юли 2019 г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНИ КОНФИГУРАЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА ИНСТИТУТА ПО РОБОТИКА ПО ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ФНИ, РАЗДЕЛЕНА НА ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"

Дата на публикуване: 18 юли 2019 г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДВАНЕ, МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ ПО ПРОЕКТ "СЪЗДАВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ ПО ПЕРСОНАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНА, 3Д И ТЕЛЕМЕДИЦИНА, РОБОТИЗИРАНА И МИНИМАЛНОИНВАЗИВНА ХИРУРГИЯ""

Дата на публикуване: 12 юни 2019 г.

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ: "ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ И НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ЗА НУЖДИТЕ НА ЦК QUASAR, ПО ШЕСТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"

Дата на публикуване: 30 април 2019 г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДВАНЕ, МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ ПО ПРОЕКТ "СЪЗДАВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ ПО ПЕРСОНАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНА, 3Д И ТЕЛЕМЕДИЦИНА, РОБОТИЗИРАНА И МИНИМАЛНОИНВАЗИВНА ХИРУРГИЯ""

Дата на публикуване: 25 април 2019 г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМО ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ТРИ ИНТЕГРИРАНИ СИМУЛАЦИОННИ ЦЕНТЪРА ЗА НУЖДИТЕ НА ЦК QUASAR ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"

Дата на публикуване: 01 април 2019 г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ЛЕТАТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ И ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦК QUASAR НА ТЕРИТОРИЯТА НА СДРУЖЕНИЕ СЛТ, ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"

Дата на публикуване: 26 март 2019 г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДВАНЕ-ИЗМЕРВАТЕЛНА ТЕХНИКА, ЗА НУЖДИТЕ НА ЦК QUASAR, ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"

Дата на публикуване: 26 март 2019 г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМИТЕ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ЦК QUASAR НА ТЕРИТОРИЯТА НА ИМС-БАН, ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"

Дата на публикуване: 05 март 2019 г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМИТЕ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ЦК QUASAR НА ТЕРИТОРИЯТА НА ИР-БАН, ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”

Дата на публикуване: 05 март 2019 г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДВАНЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЛАТФОРМИ ЗА КВАНТОВА КОМУНИКАЦИЯ, ЗА НУЖДИТЕ НА ЦК QUASAR НА ТЕРИТОРИЯТА НА ИЯИЯЕ-БАН, ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"

Дата на публикуване: 05 март 2019 г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦК-QUASAR ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"

Дата на публикуване: 05 март 2019 г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ В ЛАБОРАТОРИИ, ЧАСТ ОТ ДВА ИНТЕГРИРАНИ СИМУЛАЦИОННИ ЦЕНТЪРА НА ЦК QUASAR, ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"

Дата на публикуване: 01 март 2019 г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Изготвяне на технически проекти и последващо упражняване на авторски надзор във връзка с изпълнението на договор № BG05M2OP001-1.002-0023-С01 - Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансирани, чрез ОП НОИР 2014-2020

Дата на публикуване: 01 март 2019 г. 2019 г.

Открита процедура: "ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНИ КОНФИГУРАЦИИ И ОФИС ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМИТЕ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ЦК QUASAR, ПО ПЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"

Дата на публикуване: 07 декември 2018 г.

Открита процедура: "ВЪНШНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЙНОСТИ ПО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКА ПОДКРЕПА КЪМ ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.002-0006, ФИНАНСИРАН ПО ОП НОИР 2014-2020"

Дата на публикуване: 05 декември 2018 г.

Процедура обявена по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: "ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО ЗА НУЖДИТЕ НА ЦК QUASAR"

Дата на публикуване: 13 ноември 2018 г.

Процедура обявена по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: "ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО ЗА НУЖДИТЕ НА ЦК QUASAR"

Дата на публикуване: 15 октомври 2018 г.

Открита процедура: "ВЪНШНИ КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПО ИЗГОТВЯНЕ НА ПОЛИТИКИ, ПИЛОТНИ ИНОВАЦИОННИ МОДЕЛИ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И КОМЕРСИАЛИЗАЦИЯ НА РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИ И ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦК QASAR"

Дата на публикуване: 20 септември 2018 г.

Открита процедура: "ВЪНШНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЙНОСТИ ПО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКА ПОДКРЕПА КЪМ ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0006, ФИНАНСИРАН ПО ОП НОИР 2014-2020"

Дата на публикуване: 19 септември 2018 г.

Процедура обявена по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: "ЮРИДИЧЕСКИ УСЛУГИ ПО РАЗРАБОТВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СТРОИТЕЛСТВОТО И ВЪВЕЖДАНЕ НА СТРОЕЖИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ЗА ЦЕЛИТЕ НА ЦК QASAR ПО ПРОЕКТ № BG05M2OP001-1.002-0006, ФИНАНСИРАН ПО ОП НОИР 2014-2020"

Дата на публикуване: 05 септември 2018 г.

Процедура обявена по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: "ВЪНШНИ УСЛУГИ ПО ОСИГУРЯВАНЕ ПУБЛИЧНОСТ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0006, ФИНАНСИРАН ПО ОП НОИР 2014-2020"

Дата на публикуване: 05 септември 2018 г.

 

Преписка - Идентификационен номер: ОП-1-2017

Обществена поръчка с предмет: "Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на БАН и самостоятелните звена на БАН", открита с Решение номер ОП-2 от 25.08.2016 г. на БАН.

Дата на създаване: 06.02.2017 г., 17:30 ч.

Обявление за възложена поръчка   .pdf

Дата на публикуване: 06.02.2017 г., 17:30 ч.


Договор между ИСИР-БАН и "ЧЕЗ Трейд България" ЕАД, Гаранция за изпълнение на договора   .pdf

Дата на публикуване: 06.02.2017 г., 17:30 ч.


Приложение №1 - Списък на потребителите и обектите и прогнозните количества за срока на договора   .xls

Дата на публикуване: 06.02.2017 г., 17:30 ч.


Приложение №2 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката; Ценово предложение на Изпълнителя; Документи по чл.58, ал.1 от ЗОП   .pdf

Дата на публикуване: 06.02.2017 г., 17:30 ч.

 

Преписка - Идентификационен номер: ОП-1-2016

Договаряне без обявление по чл.90, ал.1, т.3 от ЗОП за "Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за самостоятелен обект, стопанисван от ИСИР-БАН - сграда, намираща се в Р България, гр. Пловдив, бул. 'Руски' № 139"

Дата на създаване: 10.02.2016 г. в 17:20 часа

  1. Договор за доставка на топлинна енергия  .pdf
    Дата на публикуване: 30.03.2016 г. в 15:00 часа
  2. Становище на АОП за осъществен предварителен контрол по чл.19, ал.2, т.24 от ЗОП  .pdf
    Дата на публикуване: 16.02.2016 г. в 17:10 часа
  3. Решение № 1 от 09.02.2016 г. на ИСИР-БАН за откриване на процедурата  .pdf
    Дата на публикуване: 10.02.2016 г. в 17:20 часа

 

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП

Дата на публикуване: 29 август 2016 г. в 19:00 часа


Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП

Дата на публикуване: 14 юли 2016 г. в 16:00 часа


Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП

Дата на публикуване: 16 юни 2016 г. в 10:00 часа


Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП

Дата на публикуване: 21 май 2016 г. в 10:00 часа


Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП

Дата на публикуване: 26 април 2016 г. в 10:00 часа


Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП

Дата на публикуване: 29 март 2016 г. в 10:00 часа


Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП

Дата на публикуване: 29 февруари 2016 г. в 10:00 часа


Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП

Дата на публикуване: 31 януари 2016 г.


Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП

Дата на публикуване: 29 декември 2015 г.


Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП

Дата на публикуване: 29 ноември 2015 г.


Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП

Дата на публикуване: 29 октомври 2015 г.


Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП

Дата на публикуване: 29 септември 2015 г.


Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП

Дата на публикуване: 12 август 2015 г.


Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП

Дата на публикуване: 15 юли 2015 г.


Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП

Дата на публикуване: 30 юни 2015 г.


Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП

Дата на публикуване: 28 май 2015 г.


Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП

Дата на публикуване: 29 април 2015 г.


Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП

Дата на публикуване: 01 април 2015 г.


Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП

Дата на публикуване: 04 март 2015 г.


Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП

Дата на публикуване: 03 февруари 2015 г.


Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП

Дата на публикуване: 05 януари 2015 г.


Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП

Дата на публикуване: 28 ноември 2014 г.


Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП

Дата на публикуване: 28 октомври 2014 г.