Начало За ИР Проекти Секции Лаборатории Конкурси РОБО - Академия Учебен център Издания

ПРОЦЕДУРИ ПО ЗОП

 

Вътрешни правила за планиране, организиране, възлагане и контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки в ИСИР - БАН

Дата на публикуване: 09 февруари 2015 г.

Вътрешни правила за поддържане на профила на купувача на ИСИР - БАН

Дата на публикуване: 09 февруари 2015 г.

Заповед за утвърждаването им

Вътрешни правила за планиране, организиране, възлагане и контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки в ИСИР - БАН

Дата на публикуване: 01 октомври 2014 г.

Заповед за утвърждаването им

 

Отдаване на помещение под наем

Институтът по роботика - БАН (ИР-БАН), въз основа на "Правилника за отдаване под наем на недвижими имоти и движими вещи – собственост на БАН", обявява процедура за отдаване под наем на помещение за производствена дейност с площ 16.50 (шестнадесет и 0.5) кв.м., намиращо се на адрес: София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", бл. 2, сутерен, стая № 015. Процедурата се реализира чрез подаване на оферти от кандидатите при следните условия:

 1. Месечна минимална договорна цена: 5 евро за кв. м. от помещението (без ДДС) плюс режийни разходи.
 2. Офертите се подават в деловодството на ИР-БАН на адрес: София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", бл. 2, ет.4, запечатани в непрозрачен плик, в срок до 15 ч. на 27 май 2021 г. включително.
 3. Огледът на помещението се извършва в работни дни до 26 май 2021 г. включително от 14 до 16 часа на адрес София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", бл. 2, сутерен, стая № 015.

Публикувано на 17 май 2021 г.


 

Отдаване на помещение под наем

Институтът по роботика - БАН (ИР-БАН), въз основа на "Правилника за отдаване под наем на недвижими имоти и движими вещи – собственост на БАН", обявява процедура за отдаване под наем на помещение за производствена дейност с площ 35.50 (тридесет и пет и 0.5) кв.м., намиращо се на адрес: София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", бл. 2, сутерен, стая № 007. Процедурата се реализира чрез подаване на оферти от кандидатите при следните условия:

 1. Месечна минимална договорна цена: 5 евро за кв. м. от помещението (без ДДС) плюс режийни разходи.
 2. Офертите се подават в деловодството на ИР-БАН на адрес: София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", бл. 2, ет.4, запечатани в непрозрачен плик, в срок до 15 ч. на 27 май 2021 г. включително.
 3. Огледът на помещението се извършва в работни дни до 26 май 2021 г. включително от 14 до 16 часа на адрес София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", бл. 2, сутерен, стая № 007.

Публикувано на 17 май 2021 г.


 

Отдаване на помещение под наем

Институтът по роботика - БАН (ИР-БАН), въз основа на "Правилника за отдаване под наем на недвижими имоти и движими вещи – собственост на БАН",. обявява процедура за отдаване под наем на помещение за офис с площ 18 (осемнадесет) кв.м., намиращо се на адрес: София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", бл. 1, ет.5, стая № 528. Процедурата се реализира чрез подаване на оферти от кандидатите при следните условия:

 1. Месечна минимална договорна цена: 6 евро за кв. м. от помещението (без ДДС) плюс режийни разходи.
 2. Офертите се подават в деловодството на ИР-БАН на адрес: София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", бл. 2, ет.4, запечатани в непрозрачен плик, в срок до 15 ч. на 20 ноември 2020 г. включително.
 3. Огледът на помещението се извършва в работни дни до 18 ноември 2020 г. включително от 14 до 16 часа на адрес София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", бл. 1, ет.5, стая № 528.

Публикувано на 05 ноември 2020 г.


 

Отдаване на помещение под наем

Институтът по роботика - БАН (ИР-БАН), въз основа на "Правилника за отдаване под наем на недвижими имоти и движими вещи – собственост на БАН",. обявява процедура за отдаване под наем на помещение за офис с площ 18 (осемнадесет) кв.м., намиращо се на адрес: София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", бл. 1, ет.5, стая № 507. Процедурата се реализира чрез подаване на оферти от кандидатите при следните условия:

 1. Месечна минимална договорна цена: 6 евро за кв. м. от помещението (без ДДС) плюс режийни разходи.
 2. Офертите се подават в деловодството на ИР-БАН на адрес: София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", бл. 2, ет.4, запечатани в непрозрачен плик, в срок до 15 ч. на 20 ноември 2020 г. включително.
 3. Огледът на помещението се извършва в работни дни до 18 ноември 2020 г. включително от 14 до 16 часа на адрес София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", бл. 1, ет.5, стая № 507.

Публикувано на 05 ноември 2020 г.


 

Процедура на договаряне без предварително обявление по чл. 79, ал. 1, точка 3, буква "в" от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: "Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за самостоятелен обект, стопанисван от Институт по роботика при БАН - сграда, намираща се в Р България, гр. Пловдив, бул. "Руски" № 139, УПИ-I, идентификатор 56784.522.490"

Дата на публикуване: 11 юни 2020 г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ДОСТАВКА НА ДМА – 3D ПРИНТЕР И 3D СКЕНЕР ЗА НУЖДИТЕ НА ИНСТИТУТА ПО РОБОТИКА ПО ДОГОВОР № 17/10 от 12.12.2017 г. КЪМ ФНИ"

Дата на публикуване: 20 март 2020 г.

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА 26 ОТ ЗОП ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ: "ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЕМИНАРИ, КОНФЕРЕНЦИИ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА ЦК QUASAR"

Дата на публикуване: 19 март 2020 г.

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР – РЕМОНТ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА ПОМЕЩЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ИР-БАН, РАЗДЕЛЕНА НА ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"

Дата на публикуване: 17 март 2020 г.

Отдаване на помещение под наем

Институтът по роботика - БАН (ИР-БАН), въз основа на "Правилника за отдаване под наем на недвижими имоти и движими вещи – собственост на БАН",. обявява процедура за отдаване под наем на помещение за работилница с площ 18 (осемнадесет) кв.м., намиращо се на адрес: София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", бл. 1, ет.5, стая № 530. Процедурата се реализира чрез подаване на оферти от кандидатите при следните условия:

 1. Месечна минимална договорна цена: 4,5 евро за кв. м. от помещението (без ДДС).
 2. Офертите се подават в деловодството на ИР-БАН на адрес: София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", бл. 2, ет.4, запечатани в непрозрачен плик, в срок до 15 ч. на 28 февруари 2020 г. включително.
 3. Огледът на помещението се извършва в работни дни до 27 февруари 2020 г. включително от 14 до 16 часа на адрес София 1113, ул. "Акад. Георги Бончев", бл. 1, ет.5, стая № 530.

Публикувано на 21 февруари 2020 г.


 

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНИ КОНФИГУРАЦИИ И ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ИНСТИТУТА ПО РОБОТИКА ПО ДОГОВОР № КП-06-Н32/3 КЪМ ФНИ, РАЗДЕЛЕНА НА ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"

Дата на публикуване: 19 февруари 2020 г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ДОСТАВКА НА ДНА- ФУНДАМЕНТАЛЕН МОДУЛ НА PLM СОФТУЕР, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ИЯИЯЕ-БАН, ЗА НУЖДИТЕ НА ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ QUASAR"

Дата на публикуване: 17 януари 2020 г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ДОСТАВКА НА СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ - ДЪЛГОТРАЙНИ НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ НЕОБХОДИМИ ЗА СЪЗДАВАНЕТО/МОДЕРНИЗИРАНЕТО НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ЦК QUASAR, ПО ПЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"

Дата на публикуване: 20 декември 2019 г.

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА 26 ОТ ЗОП ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ: "ОБУЧЕНИЯ НА ЛАБОРАНТИ, ИНЖЕНЕРИ И МЛАДИ УЧЕНИ И ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦИИ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ И ИНОВАТОРИ, В РАМКИТЕ НА ЦК QUASAR"

Дата на публикуване: 18 декември 2019 г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП С ПРЕДМЕТ "Изпълнение на СМР дейности, във връзка с доставка и въвеждане в експлоатация на електрически табла и захранващи линии, осветителна и силова инсталация и климатици, за нуждите на Интегриран симулационен център на ЦК КВАЗАР, находящ се на територията на СУ "Св. Климент Охридски"

Дата на публикуване: 16 декември 2019 г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНО И ОФИС ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМО ЗА ЛАБОРАТОРИИТЕ НА ЦК КВАЗАР, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ИР-БАН И ВВМУ-ВАРНА"

Дата на публикуване: 12 ноември 2019 г.

ПРОЦЕДУРА ПО ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: "ИЗРАБОТВАНЕ И ДОСТАВКА НА ОФИС-МЕБЕЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦК КВАЗАР"

Дата на публикуване: 04 ноември 2019 г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНА И ИЗМЕРВАТЕЛНА АПАРАТУРА ЗА ЛАБОРАТОРИЯ "КОЛЕКТИВНА РОБОТИКА", ОП НОИР 2014-2020"

Дата на публикуване: 28 октомври 2019 г.

ПРОЦЕДУРА ПО ГЛАВА 26 ОТ ЗОП ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТИ СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ В ПОМЕЩЕНИЯ, СОБСТВЕНОСТ НА ИНСТИТУТ ПО РОБОТИКА – БАН, ПО ДОГОВОР № BG05M2OP001-1.002-0023-, ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ "ИНТЕЛИГЕНТНИ МЕХАТРОННИ, EКО- И ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ", ФИНАНСИРАН ЧРЕЗ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ" 2014-2020 ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"

Дата на публикуване: 25 октомври 2019 г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "СТРОИТЕЛНИ МОНТАЖНИ РАБОТИ И ПОДГОТОВКА ЗА МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА РЕМОНТ НА ПОМЕЩЕНИЯ В МАСИВНИ СГРАДИ СОБСТВЕНОСТ НА БАН (ИНСТИТУТ ПО РОБОТИКА), ПО ДОГОВОР № BG05M2OP001-1.002-0023, ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ "ИНТЕЛИГЕНТНИ МЕХАТРОННИ, EКО- И ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ", ФИНАНСИРАН ЧРЕЗ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ" 2014-2020. ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"

Дата на публикуване: 16 октомври 2019 г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ДОСТАВКА И ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ИР, ПО ДОГОВОР № BG05M2OP001-1.002-0023, ЦК "ИНТЕЛИГЕНТНИ МЕХАТРОННИ, EКО- И ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ""

Дата на публикуване: 10 септември 2019 г.

Преписка - Идентификационен номер: ОП-22-2019

Открита процедура по чл. 20, ал. 1, т. 1, бук."б" от ЗОП с предмет: "Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Българска академия на науките (БАН) и самостоятелните звена на БАН", открита с Решение № ОП-3 / 04.04.2019 г. на Възложителя.

Дата на създаване: 15.08.2019 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка   .pdf

Дата на публикуване: 14.10.2021 г.


Допълнително споразумение №1 към ДОГОВОР №рег. инд. ЗОП №14 от 01.08.2019 r.   .pdf

Дата на публикуване: 18.12.2020 г.


Приложение №2 - Техническо предложение за изпълнение   .pdf

Дата на публикуване: 15.08.2019 г.


Приложение №1б - Прогнозно потребление на ел. енергия според броя на потребителите и характера на потреблението   .xlsx

Дата на публикуване: 15.08.2019 г.


Приложение №1 - Техническа Спецификация   .doc

Дата на публикуване: 15.08.2019 г.


Договор за възлагане на обществена поръчка за доставка   .pdf

Забележка: Приложение № 4 – Гаранция за изпълнение, представена под формата на застраховка за сумата от 1343.49 лева не е публикувана в Профила на купувача на Институт по роботика-БАН на основание представена от Изпълнителя декларация за конфиденциалност и чл. 102, ал. 3 от ЗОП - Възложителят поставя изисквания за защита на информация с конфиденциален характер при сключването надоговора за обществена поръчка.

Дата на публикуване: 15.08.2019 г.


 

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ИР БАН, ПО ДОГОВОР № BG05M2OP001-1.002-0023, ЦК "ИНТЕЛИГЕНТНИ МЕХАТРОННИ, EКО- И ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ", ОП НОИР 2014-2020"

Дата на публикуване: 18 юли 2019 г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ДОСТАВКА И ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЛАБОРАТОРНА И ИЗМЕРВАТЕЛНА АПАРАТУРА ПО ДОГОВОР BG05M2OP001-1.002-0023, ЦК "ИНТЕЛИГЕНТНИ МЕХАТРОННИ, EКО- И ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ", ОП НОИР 2014-2020"

Дата на публикуване: 18 юли 2019 г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ДОСТАВКА И ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ИР, ПО ДОГОВОР № BG05M2OP001-1.002-0023, ЦК "ИНТЕЛИГЕНТНИ МЕХАТРОННИ, EКО- И ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ""

Дата на публикуване: 18 юли 2019 г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНИ КОНФИГУРАЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА ИНСТИТУТА ПО РОБОТИКА ПО ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ФНИ, РАЗДЕЛЕНА НА ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"

Дата на публикуване: 18 юли 2019 г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДВАНЕ, МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ ПО ПРОЕКТ "СЪЗДАВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ ПО ПЕРСОНАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНА, 3Д И ТЕЛЕМЕДИЦИНА, РОБОТИЗИРАНА И МИНИМАЛНОИНВАЗИВНА ХИРУРГИЯ""

Дата на публикуване: 12 юни 2019 г.

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ: "ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ И НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ЗА НУЖДИТЕ НА ЦК QUASAR, ПО ШЕСТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"

Дата на публикуване: 30 април 2019 г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДВАНЕ, МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ ПО ПРОЕКТ "СЪЗДАВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ ПО ПЕРСОНАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНА, 3Д И ТЕЛЕМЕДИЦИНА, РОБОТИЗИРАНА И МИНИМАЛНОИНВАЗИВНА ХИРУРГИЯ""

Дата на публикуване: 25 април 2019 г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМО ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ТРИ ИНТЕГРИРАНИ СИМУЛАЦИОННИ ЦЕНТЪРА ЗА НУЖДИТЕ НА ЦК QUASAR ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"

Дата на публикуване: 01 април 2019 г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ЛЕТАТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ И ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦК QUASAR НА ТЕРИТОРИЯТА НА СДРУЖЕНИЕ СЛТ, ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"

Дата на публикуване: 26 март 2019 г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДВАНЕ-ИЗМЕРВАТЕЛНА ТЕХНИКА, ЗА НУЖДИТЕ НА ЦК QUASAR, ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"

Дата на публикуване: 26 март 2019 г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМИТЕ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ЦК QUASAR НА ТЕРИТОРИЯТА НА ИМС-БАН, ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"

Дата на публикуване: 05 март 2019 г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМИТЕ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ЦК QUASAR НА ТЕРИТОРИЯТА НА ИР-БАН, ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”

Дата на публикуване: 05 март 2019 г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДВАНЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЛАТФОРМИ ЗА КВАНТОВА КОМУНИКАЦИЯ, ЗА НУЖДИТЕ НА ЦК QUASAR НА ТЕРИТОРИЯТА НА ИЯИЯЕ-БАН, ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"

Дата на публикуване: 05 март 2019 г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦК-QUASAR ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"

Дата на публикуване: 05 март 2019 г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ В ЛАБОРАТОРИИ, ЧАСТ ОТ ДВА ИНТЕГРИРАНИ СИМУЛАЦИОННИ ЦЕНТЪРА НА ЦК QUASAR, ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"

Дата на публикуване: 01 март 2019 г.

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Изготвяне на технически проекти и последващо упражняване на авторски надзор във връзка с изпълнението на договор № BG05M2OP001-1.002-0023-С01 - Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансирани, чрез ОП НОИР 2014-2020

Дата на публикуване: 01 март 2019 г. 2019 г.

Открита процедура: "ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНИ КОНФИГУРАЦИИ И ОФИС ОБОРУДВАНЕ, НЕОБХОДИМО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМИТЕ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ЦК QUASAR, ПО ПЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"

Дата на публикуване: 07 декември 2018 г.

Открита процедура: "ВЪНШНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЙНОСТИ ПО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКА ПОДКРЕПА КЪМ ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.002-0006, ФИНАНСИРАН ПО ОП НОИР 2014-2020"

Дата на публикуване: 05 декември 2018 г.

Процедура обявена по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: "ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО ЗА НУЖДИТЕ НА ЦК QUASAR"

Дата на публикуване: 13 ноември 2018 г.

Процедура обявена по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: "ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО ЗА НУЖДИТЕ НА ЦК QUASAR"

Дата на публикуване: 15 октомври 2018 г.

Открита процедура: "ВЪНШНИ КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПО ИЗГОТВЯНЕ НА ПОЛИТИКИ, ПИЛОТНИ ИНОВАЦИОННИ МОДЕЛИ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И КОМЕРСИАЛИЗАЦИЯ НА РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИ И ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦК QASAR"

Дата на публикуване: 20 септември 2018 г.

Открита процедура: "ВЪНШНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЙНОСТИ ПО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКА ПОДКРЕПА КЪМ ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0006, ФИНАНСИРАН ПО ОП НОИР 2014-2020"

Дата на публикуване: 19 септември 2018 г.

Процедура обявена по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: "ЮРИДИЧЕСКИ УСЛУГИ ПО РАЗРАБОТВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СТРОИТЕЛСТВОТО И ВЪВЕЖДАНЕ НА СТРОЕЖИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ЗА ЦЕЛИТЕ НА ЦК QASAR ПО ПРОЕКТ № BG05M2OP001-1.002-0006, ФИНАНСИРАН ПО ОП НОИР 2014-2020"

Дата на публикуване: 05 септември 2018 г.

Процедура обявена по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: "ВЪНШНИ УСЛУГИ ПО ОСИГУРЯВАНЕ ПУБЛИЧНОСТ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0006, ФИНАНСИРАН ПО ОП НОИР 2014-2020"

Дата на публикуване: 05 септември 2018 г.

 

Преписка - Идентификационен номер: ОП-1-2017

Обществена поръчка с предмет: "Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на БАН и самостоятелните звена на БАН", открита с Решение номер ОП-2 от 25.08.2016 г. на БАН.

Дата на създаване: 06.02.2017 г., 17:30 ч.

Обявление за възложена поръчка   .pdf

Дата на публикуване: 06.02.2017 г., 17:30 ч.


Договор между ИСИР-БАН и "ЧЕЗ Трейд България" ЕАД, Гаранция за изпълнение на договора   .pdf

Дата на публикуване: 06.02.2017 г., 17:30 ч.


Приложение №1 - Списък на потребителите и обектите и прогнозните количества за срока на договора   .xls

Дата на публикуване: 06.02.2017 г., 17:30 ч.


Приложение №2 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката; Ценово предложение на Изпълнителя; Документи по чл.58, ал.1 от ЗОП   .pdf

Дата на публикуване: 06.02.2017 г., 17:30 ч.

 

Преписка - Идентификационен номер: ОП-1-2016

Договаряне без обявление по чл.90, ал.1, т.3 от ЗОП за "Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за самостоятелен обект, стопанисван от ИСИР-БАН - сграда, намираща се в Р България, гр. Пловдив, бул. 'Руски' № 139"

Дата на създаване: 10.02.2016 г. в 17:20 часа

 1. Обявление за приключен договор  .pdf
  Дата на публикуване: 15.06.2020 г. в 14:30 часа
 2. Договор за доставка на топлинна енергия  .pdf
  Дата на публикуване: 30.03.2016 г. в 15:00 часа
 3. Становище на АОП за осъществен предварителен контрол по чл.19, ал.2, т.24 от ЗОП  .pdf
  Дата на публикуване: 16.02.2016 г. в 17:10 часа
 4. Решение № 1 от 09.02.2016 г. на ИСИР-БАН за откриване на процедурата  .pdf
  Дата на публикуване: 10.02.2016 г. в 17:20 часа

 

Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП

Дата на публикуване: 29 август 2016 г. в 19:00 часа


Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП

Дата на публикуване: 14 юли 2016 г. в 16:00 часа


Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП

Дата на публикуване: 16 юни 2016 г. в 10:00 часа


Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП

Дата на публикуване: 21 май 2016 г. в 10:00 часа


Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП

Дата на публикуване: 26 април 2016 г. в 10:00 часа


Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП

Дата на публикуване: 29 март 2016 г. в 10:00 часа


Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП

Дата на публикуване: 29 февруари 2016 г. в 10:00 часа


Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП

Дата на публикуване: 31 януари 2016 г.


Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП

Дата на публикуване: 29 декември 2015 г.


Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП

Дата на публикуване: 29 ноември 2015 г.


Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП

Дата на публикуване: 29 октомври 2015 г.


Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП

Дата на публикуване: 29 септември 2015 г.


Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП

Дата на публикуване: 12 август 2015 г.


Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП

Дата на публикуване: 15 юли 2015 г.


Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП

Дата на публикуване: 30 юни 2015 г.


Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП

Дата на публикуване: 28 май 2015 г.


Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП

Дата на публикуване: 29 април 2015 г.


Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП

Дата на публикуване: 01 април 2015 г.


Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП

Дата на публикуване: 04 март 2015 г.


Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП

Дата на публикуване: 03 февруари 2015 г.


Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП

Дата на публикуване: 05 януари 2015 г.


Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП

Дата на публикуване: 28 ноември 2014 г.


Информация по чл. 22б, ал. 2, т. 14 от ЗОП

Дата на публикуване: 28 октомври 2014 г.