Начало За ИР Проекти Секции Лаборатории Конкурси РОБО - Академия Учебен център Издания

Секция "Сензори и измервателни технологии в роботиката и мехатрониката" - СИТРМ

Ръководител:
Проф. д-р Сия ЛОЗАНОВА

Тел.: 870 3361
s.lozanova@ir.bas.bg, lozanovasi@abv.bg

Секция "Интерактивна роботика и системи за управление" - ИРСУ

Ръководител:
Проф. д-р Анна ЛЕКОВА

Тел.: 873 26 14
a.lekova@ir.bas.bg, alekova.iser@gmail.com

Секция "Мехатронни био/технологични системи" - МБТС

Ръководител:
Проф. дтн Велислава ЛЮБЕНОВА

Тел.: (+359) 0885 504 228
v_lyubenova@ir.bas.bg, v_lubenova@hotmail.com

Секция "Роботизирани и мехатронни интелигентни системи" - РиМИС

Ръководител:
Доц. д-р Пламен РАЙКОВ

Тел.: 0898 336 042
pl.raykov@ir.bas.bg, plamen.raykov@abv.bg

Секция "Медицинска роботика" - МР

Ръководител:
Доц. д-р Митко ГОСПОДИНОВ

Тел.: 062-635 953
m.gospodinov@ir.bas.bg, mitgo@abv.bg

Секция "Управление на роботи и мехатронни системи" - УРМС

Ръководител:
Доц. д-р Венцеслав ШОПОВ

v.shopov@ir.bas.bg, vkshopov@yahoo.com
ИР-БАН
бул. Руски 139
4000 Пловдив