Начало За ИР Проекти Секции Лаборатории Конкурси РОБО - Академия Учебен център Издания

"СЕНЗОРИ И ИЗМЕРВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ В РОБОТИКАТА И МЕХАТРОНИКАТА" - СИТРМ

Основният състав на секцията е обединен в две тематично свързани групи. Първата е "Сензори и интелигентни сензорни системи" в състав:

1. акад. Чавдар Руменин – ръководител
roumenin@ir.bas.bg, roumenin@bas.bg

2. гл. ас. д-р Георги Величков
g.velichkov@ir.bas.bg

3. гл. ас. инж. Георги Георгиев
g.georgiev@ir.bas.bg

4. гл. ас. инж. Йорданка Атанасова
j.atanasova@ir.bas.bg

5. Гаврил Милушев

За контакти: roumenin@ir.bas.bg, roumenin@bas.bg; 0882910330

Втората е "Интегрирани и роботизирани мехатронни системи" в състав:

1. проф. д-р Август Иванов – ръководител
avgust@ir.bas.bg

2. проф. д-р Сия Лозанова
s.lozanova@ir.bas.bg

3. гл. ас. д-р Любомир Лахчев, E;ail: lahchev@ir.bas.bg

4. ас. Христина Томова Email: hr.tomova@ir.bas.bg

5. ас. Иван Колев
iv.kolev@ir.bas.bg

6. ас. Юлиян Башев

7. ас. Лъчезар Маргаритов

8. ас. Росен Кирилов

9. инж. Емил Кременски
e.kremensky@ir.bas.bg

За контакти: avgust@ir.bas.bg, avgust.ivanov@abv.bg; 0889 66 06 09

Чрез подготовка, иновации, проектна дейност и постигнати резултати в секцията през годините кадрово са се развили повече от 20 учени чрез защитени дисертационни трудове и израстване в научни длъжности и звания (гл. асистенти, доценти, професори, чл.-кореспондент и академик). Понастоящем част от тях работят във водещи фирми, институти и университети у нас, Германия, Австрия, Канада и др. С учени от с-я "СИТРМ" е създадена секцията "Управление на роботи и мехатронни системи" във филиала на ИР в Пловдив. Подходът към кадровата политика в "СИТРМ" и ИР-БАН е подобен на западноевропейския – нашите колеги, обучавали се или работили при нас, след преминаване във водещи лаборатории и фирми да съдействат и подпомагат европейската ни интеграция и сътрудничество чрез съвместни проекти. Основна е ролята на с-ята в разширяване на обхвата на приложните дейности и в регионален мащаб - филиалът на ИР-БАН в Малко Търново. Активно е участието в изграждането на Регионалните Академични Центрове (РАЦ) на БАН в страната, преди всичко в Плевен, Пловдив и Русе.


Мисията на секция "СИТРМ" е провеждане на комплексни фундаментални и инженерни изследвания в областта на сензори, елементи на Хол, магнитотранзистори, микро- и нано-преобразуватели и компоненти, в това число интелигентни мултисензори за роботиката, мехатрониката, безконтактната автоматика, интелигентното управление на процеси и производства, и др.


Принцип в дейността на секцията е превръщането на научните резултати чрез патенти за изобретения в индустриален продукт. По този показател секцията е национален лидер, притежаваща над 130 изобретения. В голямата си част тези иновации са трансферирани като технологии в индустрията, а фирми са реализирали чрез тях съществен икономически принос. С-я "СИТРМ" е търсен партньор, консултирайки държавни и неправителствени организации.


Тематиката на с-я "СИТРМ" постоянно се развива и обогатява в съответствие с постиженията в сензориката и роботиката. Актуалните приоритети обхващат:

 • Сензори, елементи на Хол, магнитотранзистори, микро- и нано-преобразуватели и компоненти, в това число интелигентни системи за роботиката, мехатрониката, безконтактната автоматика, интелигентното управление на производства и др.;
 • Обучение и развитие на образователни умения на деца и ученици чрез роботи;
 • Роботизирани системи в медицината;
 • Роботи, мехатронни системи, интелигентни интерфейси и квантова комуникация за целите на контратероризма, сигурността и отбраната;
 • Специализирани методи и уреди за метрологично осигуряване в сензориката, роботиката и мехатрониката.

Ключов приоритет е обучението на докторанти от страната и чужбина, и висококвалифицирани специалисти и магистри по сензорика и интелигентни мултисензорни системи. С-я "СИТРМ" e акредитирана за пореден път през 2017 г. от НАОА да обучава докторанти по сензорика, осъществявайки 3 докторантски програми, ползващи се с неотслабващ интерес в БАН:

 • "Сензори, сензорни системи и приложенията им"
 • "Как да се формулират и оформят целите, задачите, изводите и приносите в дисертационните трудове, научните публикации и презентациите"
 • "Основи на патентното законодателство и умението как да се изобретява"

Участието на секцията в проекти включва множество договори с ЕС, ОП, ФНИ, индустрията и др. със значителен финансов ефект за Института. Екипната форма и сътрудничеството на с-я "СИТРМ" доведоха до такива важни постижения като:

 • Участие в реализацията на роботизирания електромагнитен калориметър за регистрация на елементарни частици в ЦЕРН, чрез който е открит Х-бозона и последвалата Нобелова награда за видните учени П. Хиггс и Ф. Енглерт;
 • Открити са нови фундаментални закономерности в свойствата на повърхността, използвани в повече от 20 изобретения на 2D и 3D векторни магнитометри за целите на роботиката, мехатрониката и безконтактната автоматика;
 • Разработване на роботизирани системи за обучение на талантливи деца и ученици, и възрастни хора със специфични потребности;
 • Фамилия специализирани роботизирани платформи с повишени технико-експлоатационни характеристики и двойно предназначение.

Секция "СИТРМ" има три изследователски лаборатории, екипирани със съвременни контролно-измервателни технологии и методи, включигелно последна генерация атомно-силов микроскоп за изследване на повърхността на сензорни структури, един от най-силните електромагнити у нас и др.

 • Лаборатория "Атомно-силова микроскопия"
 • Лаборатория "Магнитни измервания в сензориката"
 • Лаборатория "Безконтактна автоматика"

които се планират са: съвместно с МБАЛНП "Свети Наум" с ръководител акад. Иван Миланов - дистанционно сензорно управление на животни чрез прихващане на мозъчните им сигнали; с екип от МУ-Плевен с ръководител чл.-кор. Григор Горчев - създаване на нов безрисков метод в гинекологията в рамките на роботизирания комплекс "Да Винчи S", запазващ фертилността на жените и др.


Списък на част от научните трудове (включително патентите за изобретения) на секцията за последните години са дадени ТУК. Само за 2016 – 2017 г. са забелязани повече от 3 500 цитирания на публикации от секцията. "СИТРМ" списва повече от 10 години единствения у нас Алманах "Изобретения и технологии срещат Националната индустрия", намиращ добър прием във фирмите и предприятията. От значение е участието в престижни международни организации в областта на сензориката и роботиката като IFAC, Eurosensors, NATO Sci. Council, WIPO, IEEE и др.


 • Въз основа на иновационната активност и индустриална приложимост на патентите за изобретения проф. д-р Сия Лозанова и акад. Чавдар Руменин са вписани в Златната книга на българските откриватели и изобретатели.
 • Акад. Ч. Руменин е удостоен за съществен принос в развитието на Техническите науки с Националната награда "Питагор" за 2012 г.
 • В резултат на значимостта на патентите за изобретения на проф. С. Лозанова, тя е избрана за "Изобретател на годината" за 2014 г.
 • Постигнатият икономически принос на патент BG 66498 В1/02.07.2015г. на С. Лозанова и Ч. Руменин, внедрен във фирма АТРА ЕКСПОРТ ООД, доведе до престижната награда за индустриална фирма в България "Най-иновативна фирма" за 2016 г.

Избрани проекти

Секцията има сътрудничество с университетите в Портсмут- Великобритания, Фрайбург-Германия; ISERM- Париж, Франция; EPFEL – Лозана, Швейцария; TU-Delft, Холандия; Институт по микроел. – РАН, Русия, CERN, Швейцария, Harting Corp. - Германия и др.