Начало За ИР Проекти Секции Лаборатории Конкурси РОБО - Академия Учебен център Издания

СЕКЦИЯ "УПРАВЛЕНИЕ НА РОБОТИ И МЕХАТРОННИ СИСТЕМИ" - УРМС
към ИР-БАН, филиал Пловдив

Дейността на секция УРМС е в приоритетна област на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) "Мехатроника и чисти технологии".

Основните приоритети в научната дейност на секцията са в областта на колективната роботика и управлението на роботизирани и мехатронни системи и са мотивирани от формирането на направлението на колективната роботика като самостоятелна научна област. В тази светлина колективът се разглежда като група от автономни( или полуавтономни роботи), които споделят общи цели, задачи или ресурси. В началото на 21-ви век на преден план при изграждането на колективни роботизирани системи излиза проблема за "поведението" на сложна, динамична колективна система. За решаването на този проблем се изграждат редица методологии базирани на машинно обучение, извличане на информация от големи обеми от данни.

Друго направление на изследванията в секция УРМС са модели и алгоритми за управление на роботизирани и мехатронни системи в динамична и зашумена среда. За решаване на възникващите проблеми се използват подходи базирани на подходи от статистиката, машинното обучение и прилагането на нелинейни филтри на Калман и Маркуърд, машинно обучение и извличане на информация от динамични редове.


доц. д-р инж. Венцеслав Кирилов Шопов
vkshopov@yahoo.com

гл. ас. д-р мат Ваня Димитрова Маркова
markovavanya@yahoo.com

ас. инж. Николай Йорданов Попов
njpopov62@gmail.com

ас. инж. Стоян Владимиров Лилов
lsv@abv.bg
Тел.: 087 953 9529


Публикационна дейност – публикации в Scopus и Web of Science в последните 5 години

ТУ-София, ТУ-Габрово, ТУ-София филиал Пловдив