METEMSS в YOUTUBE

Проектът „Методологии и технологии за повишаване на двигателните и социални умения на деца с проблеми в развитието” с водеща организация Институтът по системно инженерство и роботика - БАН в партньорство с Университета в Ставангер, Норвегия и Югозападния Университет „Н. Рилски” - Благоевград. Проектът е по Програма BG09 на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, мярка „Проекти за междуинституционално сътрудничество”. Продължителността му е 16 месеца. Ключова цел на проекта е да се разработи и въведе иновативен модел, осигуряващ възможност на децата с проблеми в развитието да играят, от една страна заради самата игра, а от друга – заради играта като функция за подобряване на двигателните умения и социални контакти на деца с проблеми в развитието чрез технологии от роботиката и мехатрониката.

Специфична роля на проекта е чрез внедряване на компютъризирани технологии за разпознаване на движения на различни части от тялото да се адаптират избрани компютърни игри към потребностите на деца с двигателни и социални проблеми. Например, при деца с минимални физически умения на ръцете да се използва жестов интерфейс, а по-общо – развиване на умения за социални контакти между децата в резултат на споделянето на общо място за игра. Атрактивността на такива игри, в които движенията на части от тялото са интерфейс към играта и достъпността им не само в учебна, но и в семейна среда, ще мотивира и ангажира физическата активност както на хиперактивните деца, така и на тези със заседнал начин на живот.

Стратегията за устойчивото развитие на проекта е сътрудничество през целия период в екипна работа на ангажираните експерти - учени, лекари, логопеди, социални работници, психолози и специални педагози.

Очакван резултат от проекта са иновативни, ефективни и адаптивни терапевтични методологии за физическа и социална рехабилитация чрез забавни игри в учебна и семейна среда. В предложените методологии детето или терапевтът ще бъдат подпомагани от асистиращи компютъризирани и роботозирани технологии на ниска цена. Очаква се положително да се повлият деца и младежи на възраст от 7 до 12 години от два дневни центъра за деца с увреждания от Югозападна България, включени в проекта: Дневен център за деца с увреждания “Здравец” в гр. Банско и Дневен център за деца и младежи с увреждания "Символ на любовта" в гр. Г. Делчев. В резултат от дейностите по проекта ще се изгради иновативна визия за ИГРАТА - ПРАВО НА ВСЯКО ДЕТЕ! Това е предпоставка за развитие на обществената нагласа и принос към социалното и културно равенство – ключов приоритет на ЕС. Координатор на проекта е доц. д-р Анна Лекова, ръководител секция в Институтa по системно инженерство и роботика - БАН.

Продължителност на проекта: 23 април 2015 г. - 30 септември 2016 г.