Начало За ИР Проекти Секции Лаборатории Конкурси РОБО - Академия Учебен център Издания

Секция "Роботизирани и мехатронни интелигентни системи" – РиМИС

Дейността на секция "Роботизирани и мехатронни интелигентни системи" е насочена към осъществяване на научни и научно-приложни изследвания за създаване, проектиране, реализиране и приложение на иновативни конвенционални и роботизирани устройства и роботизирани системи, както и техните основни компоненти.Провеждат се изследвания и експерименти, обединени в научни и приложни задачи и проекти, свързани със съвременните постижения на техническите науки и основаващи се на приложението на мехатронния подход при проектирането им.Секцията е съставена от три изследователски групи: Изследователска група “Сезорни системи” с ръководител проф. Роман Захариев, Изследователска група "Мобилни устройства" с ръководител проф. Таньо Танев и Изследователска група "Извличане на енергия от водни потоци" с ръководител доц. Пламен Райков. Секцията има в състава си лаборатория по РОБОТИКА, Лаборатория по извличане на енергия от морски вълни, като и Лаборатория за проектиране и тестване на устройства за извличане на енергия от бавно-течащи води. Секцията активно работи с ученици и студенти за въвеждане на изследователския подход в образованието.

  • Проектиране и внедряване на устройства за оползотворяване на енергия от бавно протичащи речни течения и напоителни канали
  • Роботи и манипулатори, оборудвани с обратна връзка от сензори
  • Сервизни роботи и роботи със специално предназначение.
  • Технически средства за производство за автоматизация и монтаж в промишлеността

Секция РиМИС има международно сътрудничество със CERN - Швейцария.

Публикации
  • Устройство за преобразуване на водни течения в електроенергия - BG 66592/09.08.2017
  • Уред за масаж - BG 65911 / 17.06.2010
  • Уред за акупресура - BG 65876 / 17.06.2010
  • Робот - BG 62319 / 01.10.1999

Доцент д-р инж. Пламен Райков – ръководител на секцията
pl.raikov@ir.bas.bg, Plamen.raykov@abv.bg

Професор д-р инж. Роман Захариев
r.zahariev@ir.bas.bg, roman@clmi.bas.bg

Професор д-р инж. Таньо ТАНЕВ
t.tanev@ir.bas.bg, tanio@bas.bg

Доцент д-р инж. Иван Чавдаров
iv.chavdarov@ir.bas.bg, ivan_chavdarov@dir.bg

Доцент д-р инж. Нина Вълчкова
n.valchkova@ir.bas.bg, nvalchkova@abv.bg

Гл. Асистент д-р инж. Казимир Загурски
k.zagursky@ir.bas.bg, kazz@mail.bg

Гл. Асистент инж. Вероника Атанасова - Георгиева
v.atanasova@ir.bas.bg, iwanowa.w@abv.bg

Асистент Георги Ангелов
g.angelov@ir.bas.bg

Асистент Ясен Паунски
y.paunski@ir.bas.bg