Начало За ИР Проекти Секции Конкурси РОБО - Академия Издания

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДВАНЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЛАТФОРМИ ЗА КВАНТОВА КОМУНИКАЦИЯ, ЗА НУЖДИТЕ НА ЦК QUASAR НА ТЕРИТОРИЯТА НА ИЯИЯЕ-БАН, ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"

Обявление за приключил договор - ОП2 (.pdf) - Публикувано на 07.02.2020
Обявление за приключил договор - ОП1 (.pdf) - Публикувано на 31.10.2020
Обявление за възложена поръчка (.pdf) - Публикуванo на 17.06.2019
Договор за възлагане - ОП2 (.pdf) - Публикуван на 10.06.2019
Договор за възлагане - ОП1 (.pdf) - Публикуван на 10.06.2019
Решение за класиране (.pdf) - Публикувано на 22.04.2019
Протокол 3 (.pdf) - Публикуван на 22.04.2019
Протокол 2 (.pdf) - Публикуван на 22.04.2019
Протокол 1 (.pdf) - Публикуван на 22.04.2019
Доклад от дейността на комисията (.pdf) - Публикуван на 22.04.2019
Съобщение за определяне на дата, час и място за отваряне на ... (.pdf) - Публикувано на 16.04.2019
Решение - Одобряване изменение ... (.pdf) - Публикувано на 15.03.2019
Документация за участие (обновена) (.pdf) - Публикувано на 15.03.2019
Единен европейски документ за обществени поръчки(.zip) - Публикувано на 05.03.2019
Решение за откриване на процедура (.pdf) - Публикувано на 05.03.2019
Обявление за поръчка (.pdf) - Публикувана на 05.03.2019
Образци (.docx) - Публикувани на 05.03.2019
Документация за участие (.pdf) - Публикувана на 05.03.2019
Важна информация (.zip) - Публикувана на 05.03.2019
Техническа спецификация (.pdf) - Публикувана на 05.03.2019
Проект на договор (.doc) - Публикуван на 05.03.2019