Начало За ИР Проекти Секции Лаборатории Конкурси РОБО - Академия Учебен център Издания

Институтът по роботика при БАН като водеща национална научна институция, интегрирана в Европейското изследователско пространство провежда комплексни фундаментални и инженерни изследвания, доведени до иновационни технологии и изобретения, и обучава магистри и докторанти по роботика, мехатроника, сензорика и системи с изкуствен интелект. С разработките, експертната и проектната си дейност ИР е в полза преди всичко на националната индустрия и обществото като консултира държавни и неправителствени организации, фирми и предприятия в тези авангардни области на науката и технологиите. Институтът разпространява знания и умения по роботика, сензорика и мехатроника в средните училища чрез основаната от него за млади таланти РобоАкадемия. Институтът е сред инициаторите пред Европейския парламент за разширяване обхвата на приложение на роботиката и изкуствения интелект в обществените отношения чрез Европейската агенция по роботика. ИР-БАН е националният лидер по създадени изобретения с актив повече от 140 патента за последните години в доминиращата си част трансферирани като технологии във фирми и предприятия. В областта на инженерните науки на БАН цитиранията на неговите трудове надхвърлят 15 000. Проектната активност на института включва множество договори с ЕС, ОП, ФНИ, индустриални фирми и др. с икономически ефект повече от 6 000 000 лв.


Водещите изследвания на Института по роботика при БАН постоянно се развиват и обогатяват в съответствие със съвременните тенденции и постижения в роботиката, която понастоящем, съгласно ЕК и стратегическите перспективи на САЩ, Русия и Япония е най-динамично развиващата се област на науката и технологиите, като до 2040 г. 47% от индустрията в света ще бъде роботизирана. Приоритетите на ИР-БАН обхващат:

  • Промишлена и сервизна роботика;
  • Медицинска, интерактивна и социална роботика, включително етични стандарти, правила и отговорности в роботиката;
  • Управление на роботизирани и мехатронни платформи чрез прихващане и обработка на мозъчните сигнали на човека;
  • Сензори, микро- и нано-сензорни елементи и компоненти, в това число интелигентни мултисензорни системи и устройства за безконтактната автоматика и управлението на процеси и производства;
  • Роботи, мехатронни системи и квантова комуникация за целите на сигурността и отбраната;
  • Роботизирани и мехатронни био и технологични процеси и системи;
  • 3D проектиране и принтиране за роботи и манипулатори, и развитие на образователните умения на деца и ученици чрез роботи;
  • Мехатронни и роботизирани енергийни системи и устройства;
  • Специализирани и уникални измервателни методи и уреди, метрологично осигуряване в сензориката, роботиката и мехатрониката.


Директор


Професор д-р Август ИВАНОВ

Тел.: 870 33 61
avgust@ir.bas.bgavgust.ivanov@abv.bg

Зам. Директори


Проф. Сия Лозанова

Тел.: 870 33 61
lozanovasi@abv.bgДоц. д-р Александър Кръстев

Тел.: +359 882 544 923
alex.krastev@ir.bas.bg, aikrastev.iser.bas@gmail.com

Научен секретар

Кариерно развитие и израстване на учените и специалистите, докторантури


Проф. дтн Велислава ЛЮБЕНОВА

Тел.: (+359) 0885 504 228
v_lyubenova@ir.bas.bg, v_lubenova@hotmail.com

Председател на Научния съвет


Доц. д-р Снежана КОСТОВА

Тел.: 873 28 45
skostova@ir.bas.bg, kostovasp@yahoo.com

Ръководител направление

Системно инженерство


Доц. д-р Снежана КОСТОВА

Тел.: 873 28 45
skostova@ir.bas.bg, kostovasp@yahoo.com

Ръководител направление

Роботика и мехатроника


Проф. д-р Таньо ТАНЕВ

Тел.: 979 66 22
t.tanev@ir.bas.bgtanio@bas.bg

Главен счетоводител

Финансов контрол и финансово управление на международни и национални проекти, планиране, търгове и финансова политика

Маг. икон. Ивета ЦВЕТАНОВА

Тел.: 870 21 75
i.cvetanova@ir.bas.bgivetan@abv.bg

Канцeлария


 

Тел: (+359 2) 870 3361, (+359 2) 979 3230
Факс: (+359 2) 405 3061
office@ir.bas.bg


ВЪТРЕШНИ ЧЛЕНОВЕ

1. Доц. д-р Снежанка Костова – Председател на Н.С.

2. Доц. д-р Галя Георгиева-Цанева – Секретар на Н.С.

3. Проф. д-р Сия Лозанова

4. Проф. д-р Анна Лекова

5. Проф. д-р Таньо Танев

6. Проф. дтн Велислава Любенова

7. Проф. д-р Мая Димитрова

8. Доц. д-р Александър Кръстев

9. Доц. д-р Анастас Маджаров

10. Доц. д-р Нина Вълчкова

11. Доц. д-р Венцеслав Шопов

12. Доц. д-р Евгения Господинова

13. Ас. д-р Панчо Дачкинов

14. Проф. д-р Август Иванов – Директор на ИР-БАН


ВЪНШНИ ЧЛЕНОВЕ

15. Акад. Чавдар Руменин

16. Чл.-кор проф. дтн Петко Петков

17. Проф. д-р Мая Игнатова

18. Доц. д-р Иван Чавдаров

19. Проф. д-р Роман Захариев


Специфичните критерии в АК на ИР-БАН са предложени, обсъдени и приети на онлайн заседание (2.12.2020 г. – 11:30 часа) на комисия назначена от НС на ИР-БАН в състав:

Промени в АК на ИР-БАН са направени на онлайн заседание на НС на ИР-БАН, Протокол № 6/ 13.10.2021 г., т.8:

АТЕСТАЦИОННА КАРТА (.xlsm)
  47% от световната индустрия ще бъде роботизирана до 2040

Акад. Чавдар Руменин в Бизнес старт, 22.02.2018