Начало За ИР Проекти Секции Лаборатории Конкурси РОБО - Академия Учебен център Издания

КОНКУРСИ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ИНСТИТУТА ПО РОБОТИКА ПРИ БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ


ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНА СТЕПЕН

Защитата на дисертацията на маг. Вероника Иванова Атанасова-Георгиева, докторант в самостоятелна форма на подготовка в ИР-БАН за присъждане на образователна и научна степен "доктор" в Област: 5. Технически науки, Професионално направление: 5.1. Машинно инженерство, Научна специалност: Роботи и манипулатори, на тема "Лапароскопски изпълнителни инструменти към роботи" ще се проведе на 16.06.2020 г. (вторник) от 14:00 ч. в зала 427 на ИР-БАН, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 2, на заседание на утвърдено за процедурата Научно жури.

Научно жури:

Външни членове:

 1. Акад. Васил Сгурев – ИИКТ-БАН - (рецензия)
 2. Проф. Димчо Чакърски - ТУ-Сф - (становище)
 3. Проф. Даниела Борисова–ИИКТ-БАН - (становище)

Резервен член:

 1. Проф.Христо Шехтов – ТУ-Сф

Вътрешни членове:

 1. Проф.Таньо Танев - (рецензия)
 2. Проф. Велислава Любенова - (становище)

Резервен член:

 1. Доц. Мая Димитрова

Автореферат на дисертационния труд

Забележка: Моля желаещите да участват онлайн на заседанието на НЖ да изпратят заявка на е-мейл: office@ir.bas.bg. Непосредствено преди събитието ще бъде изпратен линк на Вашата поща.

28.05.2020 г.


ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНА СТЕПЕН

Защитата на дисертацията на маг. Благовест Петров Христов, докторант в редовна форма на обучение в ИР-БАН за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по Област: 5. Технически науки, Професионално направление: 5.2. Електротехника, Електроника, Автоматика, Научна специалност: Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката, на тема "Проектиране и управление на мултимерна жиро-стабилизирана платформа за видеозаснемане за безпилотни летателни апарaти " ще се проведе на 03.06.2020 г. (сряда) от 11:00 ч. в зала 427 на ИР-БАН, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 2, на заседание на утвърдено за процедурата Научно жури.

Научно жури:

Външни членове:

 1. Проф. Димчо Чакърски - ТУ-Сф - (рецензия)
 2. Проф. Даниела Борисова – ИИКТ-БАН - (рецензия)
 3. Доц. Светослав Славов – ВА "Г.С.Раковски"-Сф - (становище)

Резервен член:

 1. Доц. Димо Димов – ИИКТ-БАН

Вътрешни членове:

 1. Проф. Велислава Любенова - (становище)
 2. Доц. Август Иванов - (становище)

Резервен член:

 1. Проф. Сия Лозанова

Автореферат на дисертационния труд

Забележка: Моля желаещите да участват онлайн на заседанието на НЖ да изпратят заявка на е-мейл: office@ir.bas.bg. Непосредствено преди събитието ще бъде изпратен линк на Вашата поща.

18.05.2020 г.


ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНА СТЕПЕН

Защитата на дисертацията на маг. Александър Йосифов Шамлиев, докторант в редовна форма на обучение в ИР-БАН за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по Област: 5. Технически науки, Професионално направление: 5.2. Електротехника, Електроника, Автоматика, Научна специалност: Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката, на тема "Оптимизиране на траектория на безмоторни летателни апарати чрез мултисензорна система за оценка на атмосферната динамика" ще се проведе на 03.06.2020 г. (сряда) от 14:00 ч. в зала 427 на ИР-БАН, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 2, на заседание на утвърдено за процедурата Научно жури.

Научно жури:

Външни членове:

 1. Проф. Димчо Чакърски - ТУ-Сф - (рецензия)
 2. Доц. Димо Димов – ИИКТ-БАН - (рецензия)
 3. Доц. Светослав Славов – ВА "Г.С.Раковски"-Сф - (становище)

Резервен член:

 1. Проф. Даниела Борисова – ИИКТ-БАН

Вътрешни членове:

 1. Проф. Сия Лозанова - (становище)
 2. Доц. Август Иванов - (становище)

Резервен член:

 1. Проф. Велислава Любенова

Автореферат на дисертационния труд

Забележка: Моля желаещите да участват онлайн на заседанието на НЖ да изпратят заявка на е-мейл: office@ir.bas.bg. Непосредствено преди събитието ще бъде изпратен линк на Вашата поща.

18.05.2020 г.


Институт по роботика "Свети Апостол и Евангелист Матей" при Българска академия на науките обявява процедура за заемане на длъжност "Водещ изследовател" към Център за компетентност "КВАЗАР" в РП 3 към партньор СУ - ГГФ "Управление на риска", за лице, работещо по трудово правоотношение

Документи (.rar)

Публикувана на 09.12.2019 г.Институт по роботика "Свети Апостол и Евангелист Матей" при Българска академия на науките обявява процедура за заемане на длъжност "Водещ изследовател" към Център за компетентност "КВАЗАР", РП 2 към партньор ИМСТЦХА - БАН "Интелигентни системи за сигурност", за лице, работещо по трудово правоотношение

Документи (.rar)

Публикувана на 09.12.2019 г.ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНА СТЕПЕН

Защитата на дисертацията на маг. Даниел Йорданов Радев, докторант в редовна форма на обучение в ИР-БАН за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по Област: 5. Технически науки, Професионално направление: 5.2. Електротехника, Електроника, Автоматика, Научна специалност: Роботи и Манипулатори, на тема "Мобилни потребителски интерфейси за управление на сервизни роботи" ще се проведе на 09.10.2019 г. (сряда) от 13:00 ч. в зала 427 на ИР-БАН, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 2, на заседание на утвърдено за процедурата Научно жури.

Научно жури:

Вътрешни членове:

 1. Aкад. Чавдар Руменин - (становище)
 2. Доц. д-р Август Иванов - (становище)

Резервен член:

 1. Проф. д-р Анна Лекова

Външни членове:

 1. Проф. д-р Анатолий Александров - ТУ-Габрово - (рецензия)
 2. Проф. д-р Никола Колев, д.н., пенсионер - (рецензия)
 3. Проф. д-р Иван Евстатиев – Русенски университет "Ангел Кънчев", Русе - (становище)

Резервен член:

 1. Проф. д-р Иво Илиев – ТУ-София

Автореферат на дисертационния труд

18.09.2019 г.


Институтът по роботика "Свети Апостол и Евангелист Матей" при Българска академия на науките обявява процедура за заемане на длъжност "Координатор - Стопанско управление" към Център за компетентност КВАЗАР, за лице, работещо по трудово правоотношение ....

Приложения:

За допълнителна информация: тел.+359 / 02 870 2175

Публикувано на 18.06.2019 г.Институтът по роботика "Свети Апостол и Евангелист Матей" при Българска академия на науките обявява процедура за заемане на длъжност "Координатор" към Център за компетентност КВАЗАР, за лице, работещо по трудово правоотношение.

Приложения:

За допълнителна информация: тел.+359 / 02 870 2175Институт по роботика "Свети Апостол и Евангелист Матей" при Българска академия на науките обявява процедура за заемане на длъжност Млад специалист "Инженер Технологична инфраструктура" към Център за компетентност КВАЗАР, за лице, работещо по трудово правоотношение.

Приложения:

За допълнителна информация: тел.+359 / 02 870 2175Институтът по роботика "Свети Апостол и Евангелист Матей" при Българска академия на науките обявява процедура за заемане на длъжност Млад специалист "Инженер- индустриално инженерство" към Център за компетентност КВАЗАР, за лице, работещо по трудово правоотношение.

Приложения:

За допълнителна информация: тел.+359 / 02 870 2175Във връзка с участието си като партньор в проект BG16RFOP002-1.005-0122 "Разработване на система за персонална диагностика на физическото развитие на подрастващите CADET" ("Проекта") по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност 2014-2020", Институт по роботика при БАН търси да назначи следния персонал в рамките и за целите на изпълнението на Проекта: 2 (двама) служители на длъжност: "Научен работник (изследовател) в сферата на системното инженерство и роботиката"

Публикувано на 03.06.2019 г.Във връзка с участието си като партньор в проект BG16RFOP002-1.005-0122 "Разработване на система за персонална диагностика на физическото развитие на подрастващите CADET" ("Проекта") по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност 2014-2020", Институт по роботика при БАН търси да назначи следния персонал в рамките и за целите на изпълнението на Проекта: 2 (двама) служители на длъжност: "Научен работник (изследовател) в сферата на системното инженерство и роботиката"

Публикувано на 03.12.2018 г.