Начало За ИР Проекти Секции Лаборатории Конкурси РОБО - Академия Учебен център Издания

КОНКУРСИ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ИНСТИТУТА ПО РОБОТИКА ПРИ БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ


Институт по роботика при Българска академия на науките, с решение на Научен съвет (Протокол №6, т.4/12.07.2024 г.), обявява два конкурса за заемане на академичната длъжност "асистент" в област на висше образование 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, специалност Автоматизация на производството (по отрасли), по следните две теми:

 1. Изследване възможностите и тенденциите за ефективна експлоатация на фотоволтаични системи.
 2. Оптимизиране управлението на мощностите на промишлените предприятия за повишаване ефективността на електропотреблението им.

Конкурсите са за нуждите на Лаборатория "Роботизирани системи в енергетиката".

Условия и документи за кандидатстване:

 1. Заявление до Директора на Институт по роботика за допускане до участие в конкурса.
 2. Мотивационно писмо.
 3. Автобиография по европейски образец.
 4. Копие на диплома за завършена магистърска степен.
 5. Копия от други документи, удостоверяващи интересите на кандидатите и постиженията им в съответната научна област – списък на публикации, сертификати и др. (ако има такива).
 6. Медицинско свидетелство.
 7. Свидетелство за съдимост.

Документите се представят в един екземпляр на хартиен и електронен носител.

Срок за подаване на документите 17.00 ч. на 12.08.2024 г. (понеделник) в Деловодството на Институт по роботика – БАН, гр. София, ул. Акад. Г. Бончев", блок 2, етаж 4.

За справки: Научен секретар на Институт по роботика – БАН, тел. 0885504228, v_lyubenova@ir.bas.bg

12.07.2024 г.

Институт по роботика при Българска академия на науките, с решение на Научен съвет (Протокол №5, т.2/31.05.2024 г.), обявява конкурс за заемане на академична длъжност "асистент" – 1 брой в област на висше образование 5.1. Роботи и манипулатори ("Изследване и моделиране управлението на сервизни роботи с ниска латентност"), за нуждите на секция "Роботизирани и мехатронни интелигентни системи".
Условия и документи за кандидатстване:

 1. Заявление до Директора на Институт по роботика за допускане до участие в конкурса.
 2. Мотивационно писмо.
 3. Автобиография по европейски образец.
 4. Копие на диплома за завършена магистърска степен.
 5. Копия от други документи, удостоверяващи интересите на кандидатите и постиженията им в съответната научна област – списък на публикации, сертификати и др. (ако има такива).
 6. Медицинско свидетелство.
 7. Свидетелство за съдимост.

Документите се представят в един екземпляр на хартиен и електронен носител.

Срок за подаване на документите 17.00 ч. на 04.07.2024 г. в Деловодството на Институт по роботика – БАН, гр. София, ул. Акад. Г. Бончев", блок 2, етаж 4.

За справки: Научен секретар на Институт по роботика – БАН, тел. 0885504228, v_lyubenova@ir.bas.bg

03.06.2024 г.

Институт по роботика при Българска академия на науките, с решение на Научен съвет (Протокол №4, т.8/08.05.2024 г.), обявява конкурс за заемане на академична длъжност "асистент" – 1 брой в област на висше образование 5.2. Електротехника, електроника и автоматика (Проблеми и предизвикателства при управление на информацията в критичната инфраструктура"), за нуждите на секция "Сензори и измервателни технологии в роботиката и мехатрониката". Условия и документи за кандидатстване:

 1. Заявление до Директора на Институт по роботика за допускане до участие в конкурса.
 2. Мотивационно писмо.
 3. Автобиография по европейски образец.
 4. Копие на диплома за завършена магистърска степен.
 5. Копия от други документи, удостоверяващи интересите на кандидатите и постиженията им в съответната научна област – списък на публикации, сертификати и др. (ако има такива).
 6. Медицинско свидетелство.
 7. Свидетелство за съдимост.

Документите се представят в един екземпляр на хартиен и електронен носител.

Срок за подаване на документите 17.00 ч. на 11.06.2024 г. в Деловодството на Институт по роботика – БАН, гр. София, ул. Акад. Г. Бончев", блок 2, етаж 4.

За справки: Научен секретар на Институт по роботика – БАН, тел. 0885504228, v_lyubenova@ir.bas.bg

10.05.2024 г.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ "ДОЦЕНТ"

в област на висше образование 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност "Автоматизирани системи за обработка на информация и управление", тематична област "Интегриране на данни от сензорни мрежи" за нуждите на лаборатория "Безпилотни роботизирани системи" на Институт по роботика-БАН

Научно жури:

Външни членове:

 1. проф. д.н. Даниела Иванова Борисова – ИИКТ–БАН - (рецензия), (review)
 2. доц. д-р Вера Ангелова Ангелова-Димитрова – ИИКТ–БАН - (становище), (opinion)
 3. доц. д-р Денис Сафадинов Чикуртев – ИИКТ–БАН - (становище), (opinion)

Вътрешни членове:

 1. акад. Чавдар Станоев Руменин - (становище), (opinion)
 2. проф. д-р Сия Вълчева Лозанова - (становище), (opinion)
 3. проф. д-р Август Йорданов Иванов - (становище), (opinion)
 4. проф. дтн Велислава Норева Любенова - (рецензия), (review)
гл.ас. д-р Александър Кирилов Александров

гл.ас. д-р Александър Кирилов Александров - документи:

 1. Професионална автобиография
 2. Списък с публикации
 3. Монография
 4. Списък на цитирания
 5. Авторска справка за приноси
14.02.2024 г.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНА СТЕПЕН

Защитата на дисертацията на инж. Екатерина Поповска-Славова, докторант в задочна форма на обучение в ИР-БАН за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по Област: 5. Технически науки, Професионално направление: 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, Научна специалност: "Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката", ще се проведе на 07.03.2024 г. (четвъртък) от 14:30 ч. в зала 427 на ИР-БАН, ул. "Акад. Г. Бончев”, бл. 2, на заседание на утвърдено за процедурата Научно жури.

Научно жури:

Външни членове:

 1. проф. д-р Галина Богданова – ИМИ-БАН - (становище), (opinion)
 2. доц. д-р Мила Илиева-Обретенова – Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" - (рецензия), (review)
 3. доц. д-р Иван Проданов – Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" - (становище), (opinion)

Резервен член:

 1. резервен член – доц. д-р Продан Проданов - ТУ-Габрово

Вътрешни членове:

 1. проф. д-р Анна Лекова - становище, (opinion)
 2. проф. д-р Олимпия Роева - рецензия, (review)

Резервен член:

 1. проф. д-р Мая Димитрова

Автореферат на дисертационния труд

12.02.2024 г.

ЗАПОВЕД № 60А/24.11.2023г.
На основание чл.44, ал.1 и ал.2 от Устава на БАН и за изпълнение на работа по одобрен проект 101091399 - "Български национален план за квантово комуникационна инфраструктура - DIGITAL-2021-QCI-01", между Главна дирекция "Комуникационни мрежи, съдържание и технологии" - (Director-General Communications Networks, Content and Technology) към Европейска комисия и Институт по роботика (Център за компетентност КВАЗАР) към БАН, като водещ партньор (Координатор), относно наложено нормативно изискване да се извърши предварителен подбор, чрез конкурс и се сключи трудов договор с лица, които не били предмет на предварителни оценки в проектното предложение,
НАРЕЖДАМ: ...

ОБЯВИ:

 1. Админ. сътрудник обработка на данни (.pdf)
 2. Административен кординатор (.pdf)
 3. Административен секретар (.pdf)
 4. Експерт и обучител (.pdf)
 5. Експерт-обучения и квалификация (.pdf)
 6. Експерт-счетоводство (.pdf)
 7. Младши изследовател и обучител (.pdf)
 8. Мониторинг и контрол (.pdf)
 9. Старши експерт и обучител (.pdf)
 10. Старши експерт, изследовател, обучител (.pdf)

Публикувано на 25 ноември 2023 г.


Институт по роботика при Българска академия на науките, с решение на Научен съвет (Протокол №10, т.6/18.10.2023 г.), обявява конкурс за заемане на академична длъжност "асистент" – 1 брой в област на висше образование 5.2. Електротехника, електроника и автоматика (Приложение на принципите и методите на кибернетиката в техническите науки), за нуждите на секция Мехатронни био/технологични системи. Условия и документи за кандидатстване:

 1. Заявление до Директора на Институт по роботика за допускане до участие в конкурса.
 2. Мотивационно писмо.
 3. Автобиография по европейски образец.
 4. Копие на диплома за завършена магистърска степен.
 5. Копия от други документи, удостоверяващи интересите на кандидатите и постиженията им в съответната научна област – списък на публикации, сертификати и др. (ако има такива).
 6. Медицинско свидетелство.
 7. Свидетелство за съдимост.

Документите се представят в един екземпляр на хартиен и електронен носител.

Срок за подаване на документите 17.00 ч. на 20.11.2023 г. в Деловодството на Институт по роботика – БАН, гр. София, ул. Акад. Г. Бончев", блок 2, етаж 4.

За справки: Научен секретар на Институт по роботика – БАН, тел. 0885504228, v_lyubenova@ir.bas.bg

19.10.2023 г.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ "ПРОФЕСОР"

в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност "Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката", тематична област "Роботизирани системи с човеко-машинен интерфейс" за нуждите на секция "Интерактивна роботика и системи за управление" на Институт по роботика-БАН обявен в Държавен вестник бр. 26, 21.03.2023 г.

Научно жури:

Външни членове:

 1. проф. д-р Галина Богданова – Институт по математика и информатика (ИМИ) - БАН - (рецензия), (review)
 2. проф. д-р Димчо Чакърски – ТУ София - (рецензия), (review)
 3. проф. д-р Катя Стойчева – Институт за изследване на населението и човека (ИИНЧ) - БАН - (становище), (opinion)
 4. проф. дмн Стоян Капралов – ТУ Габрово - (становище), (opinion)

Вътрешни членове:

 1. проф. д-р Таньо Танев - (рецензия), (review)
 2. проф. д-р Мая Игнатова - (становище), (opinion)
 3. проф. дтн Велислава Любенова - (становище), (opinion)
доц. д-р Мая Иванова Димитрова

доц. д-р Мая Иванова Димитрова - документи:

 1. Професионална автобиография
 2. Списък с публикации
 3. Списък на цитирания
 4. Авторска справка за приноси
14.07.2023 г.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ "ПРОФЕСОР"

в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, за нуждите на секция "Сензори и измервателни технологии в роботиката и мехатрониката (Сензори за магнитно поле)" обявен в Държавен вестник бр. 26, 21.03.2023 г.

Научно жури:

Външни членове:

 1. проф. д-р Иван Борисов Евстатиев - Русенски университет "Ангел Кънчев" - (рецензия), (review)
 2. проф. дтн Никола Вичев Колев – ТУ-София - (рецензия), (review)
 3. проф. д-р Анатолий Трифонов Александров – ТУ-Габрово - (становище), (opinion)
 4. проф. д-р Николай Димитров Маджаров ТУ-Габрово - (становище), (opinion)

Вътрешни членове:

 1. чл.-кор. проф. дтн Петко Христов Петков - (становище), (opinion)
 2. проф. дтн Николай Личков Георгиев - (становище), (opinion)
 3. проф. дтн Велислава Любенова - (рецензия), (review)
Кандидат по конкурса: доц. д-р Август Йорданов Иванов

доц. д-р Август Йорданов Иванов - документи:

 1. Професионална автобиография
 2. Списък с публикации
 3. Списък на патенти и авторски свидетелства
 4. Списък на цитирания
 5. Равностойни на монографичен труд публикации на тема: Ново поколение сензорни елементи с многофункционално предназначение
 6. Авторска справка за научно-приложни и приложни приноси
06.07.2023 г.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНА СТЕПЕН

Защитата на дисертацията на инж. Стефан Христозов в област на висше образование: 5. "Технически науки", Професионално направление: 5.2. "Електротехника, електроника и автоматика", Научна специалност: "Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката" на тема "Оценка на риска при бедствия чрез използването на дистанционно управляеми летателно системи" ще се проведе на 05.06.2023 от 14:00 часа в зала 427 на ИР-БАН - бл. 2.

Научно жури:

Външни членове:

 1. Проф. Николай Личков Георгиев – Институт по металознание, съоръжения и технологии с Център по аеро- и хидродинамика Акад. А. Балевски – БАН - рецензия
 2. Полк. проф. Петър Симеонов Христов - Военна Академия "Г.С. Раковски" - становище_БГ   становище_ЕN
 3. Полк. доц. Светослав Димов Славов - Военна академия "Г.С. Раковски" - становище

Резервен член:

 1. Доц. Владимир Сербезов, ТУ - София

Вътрешни членове:

 1. Доц. Мая Иванова Димитрова - рецензия
 2. Доц. Снежанка Петрова Костова - становище

Резервен член:

 1. Проф. Таньо Танев

Автореферат на дисертационния труд

Забележка: Моля желаещите да участват онлайн на заседанието на НЖ да изпратят заявка на е-мейл: office@ir.bas.bg. Непосредствено преди събитието ще бъде изпратен линк на Вашата поща.

19.05.2023 г.


Институтът по роботика "Свети Апостол и Евангелист Матей" при Българска академия на науките обявява процедура за заемане на длъжности категория Изследовател без научна степен R1 и Технически сътрудник, в Център по роботизирана хирургия от Работен пакет 4 (РП4) на проекта– направление "Експериментална хирургична роботика" за срока на проекта до 31.12.2023 г, съгласно Позиции ниво Изследовател без научна степен, R1 – Млад учен експериментална роботика и Технически сътрудник от таблица 6.9.4 на проектната обосновка на Проект BG05M2OP001-1.002-0010-C03 "Център за компетентност по персонализирана медицина, 3Д и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия" – ДЕЙНОСТ 3.

ОБЯВИ:

 1. ОБЯВА РП4 R1-M (.pdf)
 2. ОБЯВА РП4 R1-И (.pdf)
 3. ОБЯВА РП4 технически сътрудник (.pdf)
 4. Проектна обосновка - Табл. 6.9.4 (.pdf)

ДОКУМЕНТИ:

 1. Заявление за назначаване образец (.docx)
 2. CV (.doc)
 3. Декларация за липса на конфликт на интереси (.doc)
 4. Декларация по чл.4, ал.1, т.2 от ЗЗЛД (.docx)
 5. Декларация-нередности (.doc)
 6. Декларация за обстоятелства (.docx)
 7. Длъжностна характеристика - R1 M (.pdf)
 8. Длъжностна характеристика - R1 И (.pdf)
 9. Длъжностна характеристика - технически сътрудник (.pdf)
 10. Заявление - банкова сметка (.doc)

Публикувано на 02 февруари 2023 г.

ЗАПОВЕД №22а / 01.02.2023г. (.pdf)

На основание чл. 32, ал. 1, т. 3 от Закона за висшето образование, чл. 41, ал. 1, т. 13 от Правилник за устройство и дейността на МУ-Плевен, сключен договор № BG05 M2OP001-2.009-0031-C01 от 26.07.2018г., във връзка с одобрен от Министерство на образованието и науката Проект BG05M2OP001-1.002-0010-C03 "Център за компетентност по персонализирана меди-цина, 3Д и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове и изискванията на Ръководство за изпълнение на административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) по приоритетна ос 1 "Научни изследвания и технологично развитие" на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020г., относно наложено нормативно изискване да се извърши предварителен подбор, чрез конкурс и се сключи трудов договор с лица, които не били предмет на предварителни оценки в проектното предложение, НАРЕЖДАМ ...

Публикувана на 01.02.2023 г.

Институтът по роботика при БАН (ИР-БАН) търси да назначи

ИЗСЛЕДОВАТЕЛ

в изпълнение на проект BG05M2OP001-1.002-0023 Център за компетентност: "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове, на срочен трудов договор за период до 30.11.2023 г.

ОБЯВА (.pdf)

Публикувано на 08.12.2022 г.

Институтът по роботика при БАН(ИР-БАН) обявява четири свободни позиции на граждански договор за длъжността
EКСПЕРТ И ОБУЧИТЕЛ
в изпълнение на работа по Проект 101091399 - "Български национален план за квантово комуникационна инфраструктура - DIGITAL-2021-QCI-01", между Главна дирекция "Комуникационни мрежи, съдържание и технологии" - (Director-General Communications Networks, Content and Technology) към Европейска комисия и Институт по роботика (Център за компетентност КВАЗАР) към БАН, като водещ партньор (Координатор)

ОБЯВА (.pdf)

Публикуванa на 14.11.2022 г.

На основание чл.44, ал.1 и ал.2 от Устава на БАН и за изпълнение на работа по одобрен проект 101091399 - "Български национален план за квантово комуникационна инфраструктура - DIGITAL-2021-QCI-01", между Главна дирекция "Комуникационни мрежи, съдържание и технологии" - (Director-General Communications Networks, Content and Technology) към Европейска комисия и Институт по роботика (Център за компетентност КВАЗАР) към БАН, като водещ партньор (Координатор), относно наложено нормативно изискване да се из- върши предварителен подбор, чрез конкурс и се сключи трудов договор с лица, които не били предмет на предварителни оценки в проектното предложение,
НАРЕЖДАМ:
Обявявам конкурс за назначаване на четири длъжности по дейности в Проект 101091399 – Национален план за изграждане на QCI за България, за длъжност Eксперт и обучител ...

ЗАПОВЕД (.pdf)

Публикуванa на 14.11.2022 г.

Институт по роботика "Свети Апостол и Евангелист Матей" при Българска академия на науките обявява конкурс – вътрешен подбор на служители за заемане на длъжност Специалист "Програмиране и софтуер" към Център за компетентност "КВАЗАР", в рамките на организацията-партньор ВВМУ "Никола Вапцаров"- гр. Варна.

Документи:

Публикуван на 03.06.2022 г.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНА СТЕПЕН

Защитата на дисертацията на гл. ас. инж. Красимир Йорданов Чешмеджиев, в област на висше образование: 5. "Технически науки", Професионално направление: 5.2. "Електротехника, електроника и автоматика", Научна специалност: 02.21.01. "Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника", на тема "Портативна компютърна система за кардиологични сигнали ще се проведе на 29.03.2022 от 11:00 часа на онлайн заседание на утвърдено за процедурата Научно жури във виртуална стая с платформата BigBlueButton.

Научно жури:

Външни членове:

 1. Проф. дтн инж. Райчо Тодоров Иларионов, ТУ - Габрово - рецензия,    review
 2. Проф. д-р инж. Галина Тодорова Богданова - Тодорова, ИМИ-БАН - становище,    opinion
 3. Доц. д-р инж. Продан Иванов Проданов, ТУ-Габрово - становище,    opinion

Резервен член:

 1. Доц. д-р Доброслав Данков, ТУ - Габрово

Вътрешни членове:

 1. Акад. Чавдар Станоев Руменин - становище
 2. Проф. дтн Велислава Норева Любенова - рецензия,    review

Резервен член:

 1. Проф. д-р Мая Игнатова

Автореферат на дисертационния труд

Забележка: Моля желаещите да участват онлайн на заседанието на НЖ да изпратят заявка на е-мейл: office@ir.bas.bg. Непосредствено преди събитието ще бъде изпратен линк на Вашата поща.

11.03.2022 г.


Институт по роботика "Свети Апостол и Евангелист Матей" при Българска академия на науките обявява конкурс за заемане на длъжност Ръководител на звено "Технологичен трансфер и комерсиализация на научните разработки и продуктите" към Център за компетентност "КВАЗАР", за лице работещо по трудово правоотношение.

Документи:

Публикуван на 29.11.2021 г.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ "ДОЦЕНТ"

в област на висше образование 5, Технически науки, професионално направление 5.2 Електроника, електротехника и автоматика (Обработка и математически анализ на биосигнали в медицинската роботика) към секция "Медицинска роботика" при ИР-БАН, oбявен в ДВ № 55/02.07.2021.

Научно жури:

Външни членове:

 1. Проф. дтн Райчо Тодоров Иларионов, Технически Университет-Габрово - (рецензия)
 2. Доц. д-р Вяра Събова Русева, Русенски Университет "Ангел Кънчев" - (становище)
 3. Доц. д-р Продан Проданов, Технически Университет-Габрово - (становище)

Вътрешни членове:

 1. Проф. дтн Велислава Любенова - (рецензия)
 2. Проф. д-р Мая Найденова Игнатова - (становище)
 3. Доц. д-р Снежанка Костова - (становище)
 4. Доц. д-р Пламена Златева - (становище)

Кандидат по конкурса: гл. ас. д-р инж. Галя Николова Георгиева-Цанева

Документи на кандидата:

 1. Професионална автобиография
 2. Списък с публикации
 3. Списък на цитирания
 4. Авторска справка
05.11.2021 г.


ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ "ДОЦЕНТ"

в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност "Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника", обявен в ДВ бр. 55 от 02 юли 2021 г.

Научно жури:

Външни членове:

 1. полк. проф. д-р инж. Свилен Евтимов Стефанов - (рецензия)
 2. доц. д-р Александър Асенов Колев - (становище)
 3. доц. д-р Христо Ботев Йонков - (становище)

Вътрешни членове:

 1. доц. д-р Мая Димитрова - (рецензия)
 2. Акад. Чавдар Руменин - (становище)
 3. проф. д-р Сия Лозанова - (становище)
 4. проф. дтн Велислава Любенова - (становище)

Кандидат по конкурса: д-р инж. Анастас Николов Маджаров

д-р инж. Анастас Николов Маджаров - документи:

 1. Професионална автобиография
 2. Списък с публикации
 3. Списък на цитирания
 4. Авторска справка
02.11.2021 г.


ОБЯВА

Институтът по роботика при Българската Академия на науките търси да назначи специалист с висше образование на длъжност "асистент", който има знания и опит в организирането на експерименти с мобилни ЕЕГ устройства – самостоятелно, и в комбинация с контактни и безконтактни устройства за проследяване, запис и анализ на сакадичните движения на очите в ситуации на взаимодействие човек-робот. За предпочитане е профилът на специалиста да е инженерен – със задълбочени знания за специфичния хардуер и софтуер, както и постдипломна специализация по неврология или невропсихология. Работата ще бъде свързана с изпълнението на проект по Хоризонт 2020 (2017-2022), проект финансиран от ФНИ (2020-2023), както и в помощ на учени, ангажирани в Център по компетентност на ИР-БАН (2019-2023). Специалистът трябва да има умения за работа в интернационален екип и отлично владеене на писмен и устен английски език.

Документи: Мотивационно писмо, професионална биография с описани необходимите компетенции, сканирано заверено копие на Диплома за висше образование – бакалавър и магистър; медицинско свидетелство и други по преценка на кандидата. Пред вид пандемичната обстановка, документите се подават в електронен формат на имейла на института: office@ir.bas.bg; копие до: maya.dimitrova.ir@gmail.com Събеседването с допуснатите кандидати също ще бъде проведено онлайн.

Краен срок за подаване на документите: 31. 07. 2021г.

Публикувана на 30.06.2021 г.

ANNOUNCEMENT

The Institute of Robotics at the Bulgarian Academy of Sciences is looking to appoint for the position of "assistant" a specialist with higher education who has knowledge and experience in organizing experiments with mobile EEG devices – alone, or in combination with wearable/contactless devices for tracking, recording and analysis of the saccadic movements of the eyes in situations of human-robot interaction. The profile of the specialist will preferably be of an engineer - with in-depth knowledge of the specific hardware and software, as well as holding a postgraduate specialization in neurology or neuropsychology. The work will be related to the implementation of a project under Horizon 2020 (2017-2022), a project funded by the National Research Fund (2020-2023), as well as in support of scientists engaged in a Center of Competence of IR-BAS (2019-2023). The specialist will have the skills to work in an international team and an excellent command of written and spoken English.

Documents: Motivation letter, professional biography with described the necessary competencies, scanned certified copy of the Diploma for higher education - Bachelor and Master; medical certificate and others at the discretion of the applicant. Given the pandemic situation, the documents are submitted in electronic format to the email of the institute: office@ir.bas.bg ; copy to: maya.dimitrova.ir@gmail.com The interview with the admitted candidates will also be conducted online.

Deadline for submission of documents: July 31, 2021.

Published on 30.06.2021 г.

Институт по роботика "Свети Апостол и Евангелист Матей" при Българска академия на науките обявява конкурс – вътрешен подбор на служители за заемане на длъжност Специалист Инженер "Осигурителна техника и системи" към Център за компетентност "КВАЗАР", в рамките на организацията-партньор НВУ "Васил Левски"- гр. Велико Търново

Документи:

Публикуван на 17.05.2021 г.

Институт по роботика "Свети Апостол и Евангелист Матей" при Българска академия на науките обявява конкурс – вътрешен подбор на служители за заемане на длъжност Изследовател "Управление на риска в сигурността" към Център за компетентност "КВАЗАР", в рамките на организацията-партньор НВУ "Васил Левски"- гр. Велико Търново

Документи:

Публикуван на 17.05.2021 г.

Институт по роботика "Свети Апостол и Евангелист Матей" при Българска академия на науките обявява конкурс за избор на служител за заемане на длъжност млад Специалист Анализатор "Регионална сигурност" към Център за компетентност КВАЗАР, от страна на организациите-партньори Институт по роботика-БАН и Софийски университет "Св. Климент Охридски", за лице, работещо по трудово правоотношение.

Документи:

Публикуван на 05.05.2021 г.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНА СТЕПЕН

Защитата на дисертацията на маг. Анастасия Йорданова Златкова, докторант в задочна форма на обучение в ИР-БАН за присъждане на образователна и научна степен "доктор" в област на висшето образование 5. Технически науки, Професионално направление 5.2 Технически науки – Електротехника, електроника и автоматика, специалност Автоматизация на производството (по отрасли) на тема "Моделиране и мониторинг на динамиката на процесите при култивиране на щам Escherichia coli" ще се проведе на 19.03.2021 г. (петък) от 14:00 ч. на онлайн заседание на утвърдено за процедурата Научно жури във виртуална стая с платформата BigBlueButton.

Научно жури:

Външни членове:

 1. проф. дн Георги Костов – УХТ-Пловдив - (рецензия)
 2. проф. д-р Петя Копринкова – ИИКТ-БАН - (становище)
 3. доц. д-р Олимпия Роева – ИБФБМИ-БАН - (рецензия)

Резервен член:

 1. доц. д-р Боряна Вачова – ИИКТ-БАН

Вътрешни членове:

 1. проф. д-р Сия Лозанова - (становище)
 2. доц. д-р Пламена Златева - (становище)

Резервен член:

 1. доц. д-р Снежанка Костова

Автореферат на дисертационния труд

Забележка: Моля желаещите да участват онлайн на заседанието на НЖ да изпратят заявка на е-мейл: office@ir.bas.bg. Непосредствено преди събитието ще бъде изпратен линк на Вашата поща.

02.03.2021 г.


Институт по роботика "Свети Апостол и Евангелист Матей" при Българска академия на науките обявява конкурс – вътрешен подбор на служители за заемане на длъжност Специалист "Програмиране и софтуер" към Център за компетентност "КВАЗАР", в рамките на организацията-партньор ВВМУ "Никола Вапцаров"- гр. Варна

Документи:

Публикуван на 01.03.2021 г.

Институт по роботика "Свети Апостол и Евангелист Матей" при Българска академия на науките обявява процедура за заемане на длъжност категория Изследовател без научна степен R1, в Център по роботизирана хирургия (РП4) – направление "Експериментална хирургична роботика" за срока на проекта до 31.12.2023 г, съгласно Позиция ниво изследовател без н.с., R1 от таблица 6.9.4 на проектната обосновка на Проект BG05M2OP001-1.002-0010-C03 "Център за компетентност по персонализирана меди-цина, 3Д и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия" – ДЕЙНОСТ 3 от проектното предложение, за лице, работещо по трудово правоотношение

Документи:

Публикуван на 12.02.2021 г.

Институт по роботика "Свети Апостол и Евангелист Матей" при Българска академия на науките обявява конкурс – вътрешен подбор на служители за заемане на длъжност "Координатор" към Център за компетентност "КВАЗАР", за лице работещо по трудово правоотношение.

Документи:

Публикуван на 04.12.2020 г.


Институт по роботика "Свети Апостол и Евангелист Матей" при Българска академия на науките обявява процедура за заемане на длъжност Специалист "Интелигентни системи за сигурност" към Център за компетентност "КВАЗАР" в РП 2, за лице, работещо по трудово правоотношение.

Документи:

Публикуван на 15.10.2020 г.


Конкурс – вътрешен подбор на служители за членове на Научния екип на Център за компетентност КВАЗАР, в рамките на организацията-партньор ВВМУ "Никола Вапцаров"- гр. Варна, както следва:

Длъжност "Специалист 3D моделиране"

Документи:

Публикуван на 15.10.2020 г.


Длъжност "Специалист Сензорни системи"

Документи:

Публикуван на 15.10.2020 г.


Институт по роботика "Свети Апостол и Евангелист Матей" при Българска академия на науките обявява процедура за заемане на длъжност Асистент Управление на риска в сигурността към Център за компетентност "КВАЗАР" в РП 3, за лице, работещо по трудово правоотношение

Документи:

Публикувана на 05.10.2020 г.

Конкурс – вътрешен подбор на служители за членове на Екипа за управление и Научния екип на Център за компетентност КВАЗАР, от страна на организациите-партньори Институт по роботика-БАН и Софийски университет "Св. Климент Охридски", както следва:

Длъжност "Координатор"

Документи:

Публикуван на 10.07.2020 г.


Длъжност "Специалист Безпилотни летателни системи"

Документи:

Публикуван на 10.07.2020 г.

Институт по роботика "Свети Апостол и Евангелист Матей" при Българска академия на науките обявява конкурс за избор на служители към Научния екип на Център за компетентност КВАЗАР, за лица, работещи по трудово правоотношение, както следва:

Длъжност "Инженер компютърни системи и технологии"

Документи:

Публикуван на 07.07.2020 г.


Длъжност "Инженер по поддръжка на оборудването"

Документи:

Публикуван на 07.07.2020 г.


Длъжност "Комерсиализация на резултатите от научната дейност"

Документи:

Публикуван на 07.07.2020 г.


Длъжност "Роботика и автоматика"

Документи:

Публикуван на 07.07.2020 г.


Длъжност "Специалист Високи хидростатични и едноосни деформации"

Документи:

Публикуван на 07.07.2020 г.


Длъжност "Специалист Интелигентни системи за сигурност"

Документи:

Публикуван на 07.07.2020 г.


Длъжност "Специалист Мултисензорни устройства"

Документи:

Публикуван на 07.07.2020 г.


Длъжност "Специалист Обработка на данни"

Документи:

Публикуван на 07.07.2020 г.


Длъжност "Специалист Софтуерен инженер"

Документи:

Публикуван на 07.07.2020 г.


Длъжност "Специалист Управление на риска при бедствия и аварии"

Документи:

Публикуван на 07.07.2020 г.
ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНА СТЕПЕН

Защитата на дисертацията на маг. Вероника Иванова Атанасова-Георгиева, докторант в самостоятелна форма на подготовка в ИР-БАН за присъждане на образователна и научна степен "доктор" в Област: 5. Технически науки, Професионално направление: 5.1. Машинно инженерство, Научна специалност: Роботи и манипулатори, на тема "Лапароскопски изпълнителни инструменти към роботи" ще се проведе на 16.06.2020 г. (вторник) от 14:00 ч. в зала 427 на ИР-БАН, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 2, на заседание на утвърдено за процедурата Научно жури.

Научно жури:

Външни членове:

 1. Акад. Васил Сгурев – ИИКТ-БАН - (рецензия)
 2. Проф. Димчо Чакърски - ТУ-Сф - (становище)
 3. Проф. Даниела Борисова–ИИКТ-БАН - (становище)

Резервен член:

 1. Проф.Христо Шехтов – ТУ-Сф

Вътрешни членове:

 1. Проф.Таньо Танев - (рецензия)
 2. Проф. Велислава Любенова - (становище)

Резервен член:

 1. Доц. Мая Димитрова

Автореферат на дисертационния труд

Забележка: Моля желаещите да участват онлайн на заседанието на НЖ да изпратят заявка на е-мейл: office@ir.bas.bg. Непосредствено преди събитието ще бъде изпратен линк на Вашата поща.

28.05.2020 г.


ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНА СТЕПЕН

Защитата на дисертацията на маг. Благовест Петров Христов, докторант в редовна форма на обучение в ИР-БАН за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по Област: 5. Технически науки, Професионално направление: 5.2. Електротехника, Електроника, Автоматика, Научна специалност: Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката, на тема "Проектиране и управление на мултимерна жиро-стабилизирана платформа за видеозаснемане за безпилотни летателни апарaти " ще се проведе на 03.06.2020 г. (сряда) от 11:00 ч. в зала 427 на ИР-БАН, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 2, на заседание на утвърдено за процедурата Научно жури.

Научно жури:

Външни членове:

 1. Проф. Димчо Чакърски - ТУ-Сф - (рецензия)
 2. Проф. Даниела Борисова – ИИКТ-БАН - (рецензия)
 3. Доц. Светослав Славов – ВА "Г.С.Раковски"-Сф - (становище)

Резервен член:

 1. Доц. Димо Димов – ИИКТ-БАН

Вътрешни членове:

 1. Проф. Велислава Любенова - (становище)
 2. Доц. Август Иванов - (становище)

Резервен член:

 1. Проф. Сия Лозанова

Автореферат на дисертационния труд

Забележка: Моля желаещите да участват онлайн на заседанието на НЖ да изпратят заявка на е-мейл: office@ir.bas.bg. Непосредствено преди събитието ще бъде изпратен линк на Вашата поща.

18.05.2020 г.


ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНА СТЕПЕН

Защитата на дисертацията на маг. Александър Йосифов Шамлиев, докторант в редовна форма на обучение в ИР-БАН за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по Област: 5. Технически науки, Професионално направление: 5.2. Електротехника, Електроника, Автоматика, Научна специалност: Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката, на тема "Оптимизиране на траектория на безмоторни летателни апарати чрез мултисензорна система за оценка на атмосферната динамика" ще се проведе на 03.06.2020 г. (сряда) от 14:00 ч. в зала 427 на ИР-БАН, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 2, на заседание на утвърдено за процедурата Научно жури.

Научно жури:

Външни членове:

 1. Проф. Димчо Чакърски - ТУ-Сф - (рецензия)
 2. Доц. Димо Димов – ИИКТ-БАН - (рецензия)
 3. Доц. Светослав Славов – ВА "Г.С.Раковски"-Сф - (становище)

Резервен член:

 1. Проф. Даниела Борисова – ИИКТ-БАН

Вътрешни членове:

 1. Проф. Сия Лозанова - (становище)
 2. Доц. Август Иванов - (становище)

Резервен член:

 1. Проф. Велислава Любенова

Автореферат на дисертационния труд

Забележка: Моля желаещите да участват онлайн на заседанието на НЖ да изпратят заявка на е-мейл: office@ir.bas.bg. Непосредствено преди събитието ще бъде изпратен линк на Вашата поща.

18.05.2020 г.


Институт по роботика "Свети Апостол и Евангелист Матей" при Българска академия на науките обявява процедура за заемане на длъжност "Водещ изследовател" към Център за компетентност "КВАЗАР" в РП 3 към партньор СУ - ГГФ "Управление на риска", за лице, работещо по трудово правоотношение

Документи (.rar)

Публикувана на 09.12.2019 г.Институт по роботика "Свети Апостол и Евангелист Матей" при Българска академия на науките обявява процедура за заемане на длъжност "Водещ изследовател" към Център за компетентност "КВАЗАР", РП 2 към партньор ИМСТЦХА - БАН "Интелигентни системи за сигурност", за лице, работещо по трудово правоотношение

Документи (.rar)

Публикувана на 09.12.2019 г.ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНА СТЕПЕН

Защитата на дисертацията на маг. Даниел Йорданов Радев, докторант в редовна форма на обучение в ИР-БАН за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по Област: 5. Технически науки, Професионално направление: 5.2. Електротехника, Електроника, Автоматика, Научна специалност: Роботи и Манипулатори, на тема "Мобилни потребителски интерфейси за управление на сервизни роботи" ще се проведе на 09.10.2019 г. (сряда) от 13:00 ч. в зала 427 на ИР-БАН, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 2, на заседание на утвърдено за процедурата Научно жури.

Научно жури:

Вътрешни членове:

 1. Aкад. Чавдар Руменин - (становище)
 2. Доц. д-р Август Иванов - (становище)

Резервен член:

 1. Проф. д-р Анна Лекова

Външни членове:

 1. Проф. д-р Анатолий Александров - ТУ-Габрово - (рецензия)
 2. Проф. д-р Никола Колев, д.н., пенсионер - (рецензия)
 3. Проф. д-р Иван Евстатиев – Русенски университет "Ангел Кънчев", Русе - (становище)

Резервен член:

 1. Проф. д-р Иво Илиев – ТУ-София

Автореферат на дисертационния труд

18.09.2019 г.


Институтът по роботика "Свети Апостол и Евангелист Матей" при Българска академия на науките обявява процедура за заемане на длъжност "Координатор - Стопанско управление" към Център за компетентност КВАЗАР, за лице, работещо по трудово правоотношение ....

Приложения:

За допълнителна информация: тел.+359 / 02 870 2175

Публикувано на 18.06.2019 г.Институтът по роботика "Свети Апостол и Евангелист Матей" при Българска академия на науките обявява процедура за заемане на длъжност "Координатор" към Център за компетентност КВАЗАР, за лице, работещо по трудово правоотношение.

Приложения:

За допълнителна информация: тел.+359 / 02 870 2175Институт по роботика "Свети Апостол и Евангелист Матей" при Българска академия на науките обявява процедура за заемане на длъжност Млад специалист "Инженер Технологична инфраструктура" към Център за компетентност КВАЗАР, за лице, работещо по трудово правоотношение.

Приложения:

За допълнителна информация: тел.+359 / 02 870 2175Институтът по роботика "Свети Апостол и Евангелист Матей" при Българска академия на науките обявява процедура за заемане на длъжност Млад специалист "Инженер- индустриално инженерство" към Център за компетентност КВАЗАР, за лице, работещо по трудово правоотношение.

Приложения:

За допълнителна информация: тел.+359 / 02 870 2175Във връзка с участието си като партньор в проект BG16RFOP002-1.005-0122 "Разработване на система за персонална диагностика на физическото развитие на подрастващите CADET" ("Проекта") по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност 2014-2020", Институт по роботика при БАН търси да назначи следния персонал в рамките и за целите на изпълнението на Проекта: 2 (двама) служители на длъжност: "Научен работник (изследовател) в сферата на системното инженерство и роботиката"

Публикувано на 03.06.2019 г.Във връзка с участието си като партньор в проект BG16RFOP002-1.005-0122 "Разработване на система за персонална диагностика на физическото развитие на подрастващите CADET" ("Проекта") по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност 2014-2020", Институт по роботика при БАН търси да назначи следния персонал в рамките и за целите на изпълнението на Проекта: 2 (двама) служители на длъжност: "Научен работник (изследовател) в сферата на системното инженерство и роботиката"

Публикувано на 03.12.2018 г.