Начало За ИР Проекти Секции Лаборатории Конкурси РОБО - Академия Учебен център Издания

ПРОЕКТИ

БАЗОВА ОРГАНИЗАЦИЯ: ИНСТИТУТ ПО РОБОТИКА

Договор № КП-06-Н57/8 от 16.11.2021г.
МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ФУНКЦИОНАЛНИТЕ ПАРАМЕТРИ НА МОБИЛЕН КОЛАБОРАТИВЕН СЕРВИЗЕН РОБОТ АСИСТЕНТ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Институт по роботика - Главен изпълнител

Изследване на приложението на нови математически методи за анализ на кардиологични данни - финансиран от ФНИ по договор No КП 06-Н22/5 от 07.12.2018 г.

Институт по роботика - Партньор

BG16RFOP002-1.005-0092 - РАЗРАБОТКА НА ИНТЕРАКТИВНА СИСТЕМА ОТ УСТРОЙСТВА ЗА ТАРГЕТИРАНА МУЛТИМЕДИЙНА РЕКЛАМА С ОБРАЗОВАТЕЛЕН И РАЗВЛЕКАТЕЛЕН ХАРАКТЕР ЧРЕЗ ОБРАТНА ВРЪЗКА ОТ АУДИТОРИЯТА"

Институт по роботика - Водеща организация

Изграждане и развитие на Център за компетентност "Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска" (Quasar)

Институт по роботика - Партньор

Център за компетентност "Персонална медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минималноинвазивна хирургия"

Институт по роботика - Партньор

Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии"

"Cyber-Physical Systems for Pedagogical Rehabilitation in Special Education" – CybSPEED

"Cyber-Physical Systems for Pedagogical Rehabilitation in Special Education" – WideningEUCybSPEED

INCREASING THE WELL BEING OF THE POPULATION BY ROBOTIC AND ICT BASED INNOVATIVE EDUCATION 07_ECVII_PA07, RONNI

BG16RFOP002-1.005-0122 "Разработване на система за персонална диагностика на физическото развитие на подрастващите CADET"

Изследване и моделиране на нови роботи чрез нетрадиционни технологии и материали

Изследване на математически технологии за анализ на физиологични данни с включване на функционалност за хора със зрителен дефицит
ФНИ – Договор Н ДМ 12/3 от 20.12.2017

НОВ НЕРАЗРУШИТЕЛЕН МЕТОД ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТТА НА ПОЛУПРОВОДНИКОВИ СТРУКТУРИ

BG 04-04-05-09-01: Норвежкият опит за устойчива енергетика и околна среда в България - повишаване на административния капацитет на българските държавни и местни власти в сферата

EEA BG09: Методологии и технологии за повишаване на двигателните и социални умения на деца с проблеми в развитието

BG051PO001-3.3.06-0002: Повишаване на ефективността и качеството на обучение и на научния потенциал в областта на системното инженерство и роботиката

BG051PO001-7.0.07-0164-C0001:Технологии за независим живот и социално включване