Начало За ИР Проекти Секции Конкурси РОБО - Академия Издания

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНИ КОНФИГУРАЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА ИНСТИТУТА ПО РОБОТИКА ПО ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ФНИ, РАЗДЕЛЕНА НА ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"

Решение за класиране (.pdf) - Публикувано на 20.09.2019
Протокол №3 (.pdf) - Публикуван на 20.09.09.2019
Протокол №2 (.pdf) - Публикуван на 20.09.2019
Протокол №1 (.pdf) - Публикуван на 20.09.2019
Доклад от дейността на комисията (.pdf) - Публикуван на 20.09.2019
Съобщение за отваряне на ценови предложения (.pdf) - Публикувано на 13.09.2019
Технически спецификации - ОП2 (.pdf) - Публикувани на 12.08.2019
Технически спецификации - ОП1 (.pdf) - Публикувани на 12.08.2019
Документация за участие - обновена (.pdf) - Публикувана на 12.08.2019
Решение за одобряване на обявление за изменение (.pdf) - Публикувано на 12.08.2019
Единен европейски документ за обществени поръчки(.zip) - Публикуван на 18.07.2019
Решение за откриване на процедура (.pdf) - Публикувано на 18.07.2019
Обявление на поръчка (.pdf) - Публикувано на 18.07.2019
Образци (.docx) - Публикувани на 18.07.2019
Документация за участие (.pdf) - Публикувана на 18.07.2019
Технически спецификации - ОП2 (.pdf) - Публикувани на 18.07.2019
Технически спецификации - ОП1 (.pdf) - Публикувани на 18.07.2019
Проект на договор (.doc) - Публикуван на 18.07.2019