Начало За ИР Проекти Секции Конкурси РОБО - Академия Издания

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ДОСТАВКА И ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ИР, ПО ДОГОВОР № BG05M2OP001-1.002-0023, ЦК "ИНТЕЛИГЕНТНИ МЕХАТРОННИ, EКО- И ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ""

Обявление за възложена поръчка (.pdf) - Публикувано на 10.09.2019
Решение №35 (.pdf) - Публикувано на 08.08.2019
Единен европейски документ за обществени поръчки(.zip) - Публикуван на 18.07.2019
Решение за откриване на процедура (.pdf) - Публикувано на 18.07.2019
Обявление на поръчка (.pdf) - Публикувано на 18.07.2019
Образци (.docx) - Публикувани на 18.07.2019
Документация за участие (.pdf) - Публикувана на 18.07.2019
Технически спецификации (.pdf) - Публикувани на 18.07.2019
Проект на договор (.doc) - Публикуван на 18.07.2019