Начало За ИР Проекти Секции Конкурси РОБО - Академия Издания

"Доставка на специализирано оборудване, материали и консумативи по проект "Създаване на център за компетентност по персонализирана медицина, 3Д и телемедицина, роботизирана и минималноинвазивна хирургия"" - Проект № BG05M2OP001-1.002-0010, финансиран по ОП НОИР 2014-2020

Пазарно проучване - Оферти - Плевен (.rar) - Публикувано на 22.04.2019
Пазарно проучване - Оферта - Менес (.pdf) - Публикувано на 22.04.2019