Начало За ИР Проекти Секции Лаборатории Конкурси РОБО - Академия Издания

Пазарни консултации, във връзка с предстоящо провеждане на процедура "ДОСТАВКА И ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЛАБОРАТОРНА И ИЗМЕРВАТЕЛНА АПАРАТУРА ПО ДОГОВОР BG05M2OP001-1.002-0023, ЦК "ИНТЕЛИГЕНТНИ МЕХАТРОННИ, EКО- И ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ", ОП НОИР 2014-2020"

Доклад от дейността по разглеждане, оценка и класиране на постъпили индикативни оферти (.pdf) - Публикуван на 09.07.2019
Постъпила оферта (.pdf) - Публикувана на 09.07.2019
Техническо задание (.pdf) - Публикувано на 28.06.2019
Ценово предложение (.docx) - Публикувано на 28.06.2019
Покана за пазарни консултации (.pdf) - Публикувана на 28.06.2019