Начало За ИР Проекти Секции Конкурси РОБО - Академия Издания

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ДОСТАВКА И ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА МАШИНИ И ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ИР, ПО ДОГОВОР № BG05M2OP001-1.002-0023, ЦК "ИНТЕЛИГЕНТНИ МЕХАТРОННИ, EКО- И ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ""

Договор за възлагане - ОП2 (.pdf) - Публикуван на 17.01.2020
Договор за възлагане - ОП1 (.pdf) - Публикуван на 17.01.2020
Обявление за възложена поръчка (.pdf) - Публикувано на 17.01.2020
Решение за класиране - ОП2 (.pdf) - Публикувано на 25.11.2019
Решение за класиране - ОП1 (.pdf) - Публикувано на 25.11.2019
Протокол №3 от работата на комисията (.pdf) - Публикуван на 25.11.2019
Протокол №2 от работата на комисията (.pdf) - Публикуван на 25.11.2019
Протокол №1 от работата на комисията (.pdf) - Публикуван на 25.11.2019
Доклад от дейността на комисията (.pdf) - Публикуван на 25.11.2019
Съобщение за отваряне на ценови предложения (.pdf) - Публикувано на 06.11.2019
Решение за откриване на процедура (.pdf) - Публикувано на 10.09.2019
Обявление на поръчка (.pdf) - Публикувано на 10.09.2019
Образци (.docx) - Публикувани на 10.09.2019
Проект на договор (.doc) - Публикуван на 10.09.2019
Документация за участие (.pdf) - Публикувана на 10.09.2019
Техническа спецификация - ОП1 (.pdf) - Публикувана на 10.09.2019
Техническа спецификация - ОП2 (.pdf) - Публикувана на 10.09.2019
Единен европейски документ за обществени поръчки (.zip) - Публикуван на 10.09.2019