Начало За ИР Проекти Секции Лаборатории Конкурси РОБО - Академия Издания

Пазарни консултации, във връзка с предстоящо провеждане на процедура "Строителни монтажни работи и подготовка за монтаж на оборудване за ремонт на помещения в масивни сгради собственост на БАН (Институт по роботика), по договор № BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020. По две обособени позиции"

Постъпили оферти и доклад (.rar) - Публикувани на 03.09.2019
Технически спецификации_ОП2 (.pdf) - Публикувани на 26.08.2019
Технически спецификации_ОП1 (.pdf) - Публикувани на 26.08.2019
Ценово предложение пазарни консултации_ОП2 (.docx) - Публикувано на 26.08.2019
Ценово предложение пазарни консултации_ОП1 (.docx) - Публикувано на 26.08.2019
Покана за пазарни консултации (.pdf) - Публикувана на 26.08.2019