Начало За ИР Проекти Секции Лаборатории Конкурси РОБО - Академия Издания

Пазарни консултации, във връзка с предстоящо провеждане на процедура "УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТИ СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ В ПОМЕЩЕНИЯ, СОБСТВЕНОСТ НА ИНСТИТУТ ПО РОБОТИКА – БАН, ПО ДОГОВОР № BG05M2OP001-1.002-0023-, ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ "ИНТЕЛИГЕНТНИ МЕХАТРОННИ, EКО- И ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ", ФИНАНСИРАН ЧРЕЗ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ" 2014-2020 ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"

Постъпили оферти и доклад (.rar) - Публикувани на 04.10.2019
Приложения (.rar) - Публикувани на 04.10.2019
Покана за пазарни консултации (.pdf) - Публикувана на 17.10.2019