Начало За ИР Проекти Секции Конкурси РОБО - Академия Издания

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП С ПРЕДМЕТ "Изпълнение на СМР дейности, във връзка с доставка и въвеждане в експлоатация на електрически табла и захранващи линии, осветителна и силова инсталация и климатици, за нуждите на Интегриран симулационен център на ЦК КВАЗАР, находящ се на територията на СУ "Св. Климент Охридски"

Обявление за приключен договор (.pdf) - Публикуван на 07.05.2020
Договор за изпълнение (.pdf) - Публикуван на 27.02.2020
Обявление за възложена поръчка (.pdf) - Публикувано на 27.02.2020
Решение за класиране (.pdf) - Публикувано на 27.01.2020
Протокол №3 от работата на комисията (.pdf) - Публикуван на 27.01.2020
Протокол №2 от работата на комисията (.pdf) - Публикуван на 27.01.2020
Протокол №1 от работата на комисията (.pdf) - Публикуван на 27.01.2020
Доклад от дейността на комисията (.pdf) - Публикуван на 27.01.2020
Съобщение за отваряне на ценови предложения (.pdf) - Публикувано на 21.01.2020
Единен европейски документ за обществени поръчки (.zip) - Публикуван на 16.12.2019
Приложение 5.1 - КСС (.xlsx) - Публикувано на 16.12.2019
Проект на договор (.docx) - Публикуван на 16.12.2019
Образци (.docx) - Публикувани на 16.12.2019
Технически спецификации (.pdf) - Публикувани на 16.12.2019
Документация за участие (.pdf) - Публикувана на 16.12.2019
Важна информация - архив (.rar) - Публикувана на 16.12.2019
Обявление за поръчка (.pdf) - Публикувано на 16.12.2019
Решение за откриване на процедура (.pdf) - Публикувано на 16.12.2019