Начало За ИР Проекти Секции Конкурси РОБО - Академия Издания

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ДОСТАВКА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДВАНЕ, МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ ПО ПРОЕКТ "СЪЗДАВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ ПО ПЕРСОНАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНА, 3Д И ТЕЛЕМЕДИЦИНА, РОБОТИЗИРАНА И МИНИМАЛНОИНВАЗИВНА ХИРУРГИЯ""

Обявление за приключен договор (.pdf) - Публикувано на 27.02.2020
Обявление за възложена поръчка (.pdf) - Публикувано на 19.11.2019
Договор за възлагане (.pdf) - Публикуван на 19.11.2019
Решение за класиране - ОП2 (.pdf) - Публикувано на 19.09.2019
Решение за класиране - ОП1 (.pdf) - Публикувано на 19.09.2019
Протокол №3 (.pdf) - Публикуван на 19.09.2019
Протокол №2 (.pdf) - Публикуван на 19.09.2019
Протокол №1 (.pdf) - Публикуван на 19.09.2019
Доклад от дейността на комисията (.pdf) - Публикуван на 19.09.2019
Съобщение за отваряне на ценови предложения (.pdf) - Публикувано на 13.09.2019
Съобщение за отмяна на датата и часа на отваряне на ценовите предложения (.pdf) - Публикувано на 29.08.2019
Съобщение за отваряне на ценови предложения (.pdf) - Публикувано на 27.08.2019
Единен европейски документ за обществени поръчки(.zip) - Публикувано на 12.06.2019
Решение за откриване на процедура (.pdf) - Публикувано на 12.06.2019
Обявление за поръчка (.pdf) - Публикувана на 12.06.2019
Образци (.docx) - Публикувани на 12.06.2019
Документация за участие (.pdf) - Публикувана на 12.06.2019
Техническа спецификация (.pdf) - Публикувана на 12.06.2019
Проект на договор (.doc) - Публикуван на 12.06.2019