Начало За ИР Проекти Секции Конкурси РОБО - Академия Издания

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ДОСТАВКА НА СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ - ДЪЛГОТРАЙНИ НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ НЕОБХОДИМИ ЗА СЪЗДАВАНЕТО/МОДЕРНИЗИРАНЕТО НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ЦК QUASAR, ПО ПЕТ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"

Обявление за приключен договор - ОП3 (.pdf) - Публикуван на 22.07.2020
Обявление за приключен договор - ОП4 (.pdf) - Публикуван на 25.06.2020
Обявление за приключен договор - ОП1 (.pdf) - Публикуван на 25.06.2020
Договор за изпълнение- ОП3 (.pdf) - Публикуван на 20.03.2020
Договор за изпълнение- ОП2 (.pdf) - Публикуван на 20.03.2020
Обявление за възложена поръчка - ОП2 и ОП3 (.pdf) - Публикувано на 20.03.2020
Договор за изпълнение- ОП5 (.pdf) - Публикуван на 17.03.2020
Договор за изпълнение- ОП1 (.pdf) - Публикуван на 17.03.2020
Обявление за възложена поръчка - ОП1, ОП4 и ОП5 (.pdf) - Публикувано на 17.03.2020
Решение за класиране (.pdf) - Публикувано на 10.02.2020
Доклад от работата на комисията (.pdf) - Публикуван на 10.02.2020
Протокол №3 от работата на комисията (.pdf) - Публикуван на 10.02.2020
Протокол №2 от работата на комисията (.pdf) - Публикуван на 10.02.2020
Протокол №1 от работата на комисията (.pdf) - Публикуван на 30.01.2020
Съобщение за отваряне на ценови предложения (.pdf) - Публикувано на 04.02.2020
Решение за прекратяване на ОП4 (.pdf) - Публикувано на 23.12.2019
Единен европейски документ за обществени поръчки (.zip) - Публикуван на 20.12.2019
Проект на договор (.doc) - Публикуван на 20.12.2019
Образци (.docx) - Публикувани на 20.12.2019
Техническа спецификация - ОП5 (.pdf) - Публикувана на 20.12.2019
Техническа спецификация - ОП4 (.pdf) - Публикувана на 20.12.2019
Техническа спецификация - ОП3 (.pdf) - Публикувана на 20.12.2019
Техническа спецификация - ОП2 (.pdf) - Публикувана на 20.12.2019
Техническа спецификация - ОП1 (.pdf) - Публикувана на 20.12.2019
Документация за участие (.pdf) - Публикувана на 20.12.2019
Важна информация (.rar) - Публикуванa на 20.12.2019
Обявление за поръчка (.pdf) - Публикувано на 20.12.2019
Решение за откриване на процедура (.pdf) - Публикувано на 20.12.2019