Начало За ИР Проекти Секции Лаборатории Конкурси РОБО - Академия Издания

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ДОСТАВКА НА ДНА-ФУНДАМЕНТАЛЕН МОДУЛ НА PLM СОФТУЕР, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ИЯИЯЕ-БАН, ЗА НУЖДИТЕ НА ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ QUASAR"

Договор за изпълнение (.pdf) - Публикуван на 20.03.2020
Обявление за възложена поръчка (.pdf) - Публикувано на 20.03.2020
Решение за класиране (.pdf) - Публикувано на 27.02.2019
Протокол №3 от работата на комисията (.pdf) - Публикуван на 27.02.2019
Протокол №2 от работата на комисията (.pdf) - Публикуван на 27.02.2019
Протокол №1 от работата на комисията (.pdf) - Публикуван на 27.02.2019
Доклад от дейността на комисията (.pdf) - Публикуван на 27.02.2020
Обявление за отваряне на ценови предложения (.pdf) - Публикувано на 20.02.2020
Единен европейски документ за обществени поръчки (.rar) - Публикуван на 17.01.2020
Проект на договор (.docx) - Публикуван на 17.01.2020
Образци (.docx) - Публикувани на 17.01.2020
Технически спецификации (.pdf) - Публикувани на 17.01.2020
Документация за участие (.pdf) - Публикувана на 17.01.2020
Важна информация - архив (.rar) - Публикувано на 17.01.2020
Обявление за поръчка (.pdf) - Публикувано на 17.01.2020
Решение за откриване на процедура (.pdf) - Публикувано на 17.01.2020