Начало За ИР Проекти Секции Лаборатории Конкурси РОБО - Академия Издания

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНИ КОНФИГУРАЦИИ И ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ИНСТИТУТА ПО РОБОТИКА ПО ДОГОВОР № КП-06-Н32/3 КЪМ ФНИ, РАЗДЕЛЕНА НА ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"

Решение за класиране - ОП2 (.pdf) - Публикувано на 19.05.2020
Решение за класиране - ОП1 (.pdf) - Публикувано на 19.05.2020
Доклад от дейността на комисията (.pdf) - Публикуван на 19.05.2020
Протокол №3 от работата на комисията (.pdf) - Публикуван на 19.05.2020
Протокол №2 от работата на комисията (.pdf) - Публикуван на 19.05.02.2020
Протокол №1 от работата на комисията (.pdf) - Публикуван на 19.05.2020
Съобщение за отваряне на ценови оферти (.pdf) - Публикувано на 04.05.2020
Единен европейски документ за обществени поръчки (.zip) - Публикуван на 19.02.2020
Проект на договор (.doc) - Публикуван на 19.02.2020
Образци (.docx) - Публикувани на 19.02.2020
Техническо задание - ОП2 (.pdf) - Публикувана на 19.02.2020
Техническо задание - ОП1 (.pdf) - Публикувана на 19.02.2020
Документация за участие (.pdf) - Публикувана на 19.02.2020
Обявление за поръчка (.pdf) - Публикувано на 19.02.2020
Решение за откриване на процедура (.pdf) - Публикувано на 19.02.2020