Начало За ИР Проекти Секции Конкурси РОБО - Академия Издания

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ДОСТАВКА НА ДМА – 3D ПРИНТЕР И 3D СКЕНЕР ЗА НУЖДИТЕ НА ИНСТИТУТА ПО РОБОТИКА ПО ДОГОВОР № 17/10 от 12.12.2017 г. КЪМ ФНИ"

Решение за класиране (.pdf) - Публикувано на 24.06.2020
Доклад от работата на комисията (.pdf) - Публикуван на 24.06.2020
Протокол №3 от работата на комисията (.pdf) - Публикуван на 24.06.2020
Протокол №2 от работата на комисията (.pdf) - Публикуван на 24.06.2020
Протокол №1 от работата на комисията (.pdf) - Публикуван на 24.06.2020
Съобщение за отваряне на ценови предложения (.pdf) - Публикувано на 15.05.2020
Проект на договор (.doc) - Публикуван на 20.03.2020
Образци (.docx) - Публикувани на 20.03.2020
Технически спецификации (.pdf) - Публикувани на 20.03.2020
Документация за участие (.pdf) - Публикувана на 20.03.2020
Решение за откриване (.pdf) - Публикувано на 20.03.2020
Обявление (.pdf) - Публикувана на 20.03.2020