Начало За ИР Проекти Секции Конкурси РОБО - Академия Издания

Открита процедура: "ВЪНШНИ КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПО ИЗГОТВЯНЕ НА ПОЛИТИКИ, ПИЛОТНИ ИНОВАЦИОННИ МОДЕЛИ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И КОМЕРСИАЛИЗАЦИЯ НА РЕЗУЛТАТИ ОТ НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИ И ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦК QASAR"

Обявление за възложена поръчка (.pdf) - Публикувано на 10.04.2019
Договор за изпълнение (.pdf) - Публикуван на 25.01.2019
Решение за класиране (.pdf) - Публикувано на 07.12.2018
Доклад от дейността на комисия ... (.pdf) - Публикуван на 07.12.2018
Протокол №4 (.pdf) - Публикуван на 07.12.2018
Протокол №3 (.pdf) - Публикуван на 07.12.2018
Протокол №2 (.pdf) - Публикуван на 07.12.2018
Протокол №1 (.pdf) - Публикуван на 07.12.2018
Съобщение за отваряне на ценовите предложения (.pdf) - Публикувано на 28.11.2018
Разяснения (.pdf) - Публикувани на 28.09.2018
Единен европейски проект за обществени паръчки (ЕЕДОП) (.zip) - Публикуван на 28.09.2018
Обявление за поръчка (.pdf) - Публикувано на 20.09.2018
Решение за откриване на процедура (.pdf) - Публикувано на 20.09.2018
Образци (.doc) - Публикувани на 20.09.2018
Документация за участие (.pdf) - Публикувана на 20.09.2018
Технически спецификации на изискванията на Възложителя(.pdf) - Публикувани на 20.09.2018
Проект на договор (.doc) - Публикуван на 20.09.2018
Методика за комплексна оценка на офертите (.pdf) - Публикувана на 20.09.2018