Начало За ИР Проекти Секции Конкурси РОБО - Академия Издания

Процедура обявена по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: "ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО ЗА НУЖДИТЕ НА ЦК QUASAR"

Решение за прекратяване на процедура (.pdf) - Публикувано на 18.10.2018
Обява за поръчка (.pdf) - Публикувано на 15.10.2018
Образци (.doc) - Публикувани на 15.10.2018
Документация за участие (.pdf) - Публикувана на 15.10.2018
Технически спецификации на изискванията на Възложителя(.pdf) - Публикувани на 15.10.2018
Проект на договор (.doc) - Публикуван на 15.10.2018
Методика за комплексна оценка на офертите (.pdf) - Публикувана на 15.10.2018