Начало За ИР Проекти Секции Конкурси РОБО - Академия Издания

Процедура обявена по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: "ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО ЗА НУЖДИТЕ НА ЦК QUASAR"

Договор за проектиране М СИНТЕЗ - ИЯИЯЕ-БАН (.pdf) - Публикуван на 28.12.2018
Договор за проектиране М СИНТЕЗ - ИР-БАН (.pdf) - Публикуван на 28.12.2018
Договор за проектиране М СИНТЕЗ - ВВМУ (.pdf) - Публикуван на 28.12.2018
Договор за проектиране М СИНТЕЗ - НВУ-ВТ (.pdf) - Публикуван на 28.12.2018
Договор за проектиране М СИНТЕЗ - ИМСТЦХА (.pdf) - Публикуван на 28.12.2018
Протокол №1 (.pdf) - Публикуван на 03.12.2018
Обява за поръчка (.pdf) - Публикувана на 13.11.2018
Образци (.doc) - Публикувани на 13.11.2018
Документация за участие (.pdf) - Публикувана на 13.11.2018
Важна информация (.zip) - Публикувана на 13.11.2018
Технически спецификации на изискванията на Възложителя(.pdf) - Публикувани на 13.11.2018
Проект на договор (.doc) - Публикуван на 13.11.2018
Методика за комплексна оценка на офертите (.pdf) - Публикувана на 13.11.2018