Начало За ИР Проекти Секции Лаборатории Конкурси РОБО - Академия Издания

Информация във връзка с Подготовка на процедура на договаряне без предварително обявление по чл. 79, ал. 1, точка 3, буква "в" от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: "Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за самостоятелен обект, стопанисван от Институт по роботика при БАН - сграда, намираща се в Р България, гр. Пловдив, бул. "Руски" № 139, УПИ-I, идентификатор 56784.522.490"

Писмо-отговор изх. номер 382 от 27.05.2020 г. от „ЕВН България Топлофикация” ЕАД (.pdf) - Публикувано на 02.06.2020
Писмо изх. номер 321 от 18.05.2020 г. от Институт по роботика при БАН до „ЕВН България Топлофикация” ЕАД (.pdf) - Публикувано на 22.05.2020