Начало За ИР Проекти Секции Лаборатории Конкурси РОБО - Академия Учебен център Издания

СЕКЦИЯ "ИНТЕРАКТИВНА РОБОТИКА И СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ" - ИРСУ

Дейността на секция "Интерактивна роботика и системи за управление" е насочена към осъществяване на научни и научно-приложни изследвания за иновативно моделиране и управление в Интерактивната роботика. Обект на изследване са роботизирани системи за подпомагане на социално-педагогическата, физическата и емоционална рехабилитация при пациенти със специфични потребности или с травми. Секцията използва различни методи и подходи, като машинно обучение, размита логика, невронни мрежи, разпознаване на образи, когнитивно моделиране, статистически методи и други. В секцията се използват иновативни технологии за смесена реалност, разпознаване на човешки движения, мозъчно-компютърен интерфейс и разговорен ИИ, които се интегрират с програмируеми хуманоидни и нехуманоидни роботи, за да създадат иновативни и интерактивни интерфейси между хора и роботи. Секцията активно работи с ученици и студенти за въвеждане на изследователския подход в образованието.

The main focus of the "Interactive Robotics and Control Systems" Section is to carry out both scientific and practical research aimed at developing innovative approaches to modeling and controlling interactive robotics. Their research is centered on robotic systems that can help with social-pedagogical, physical, and emotional rehabilitation for patients with special needs or injuries. The Section utilizes a range of methods and approaches such as machine learning, fuzzy logic, neural networks, image recognition, cognitive modeling, statistical methods and more. They also use innovative technologies such as mixed reality, human motion recognition, and brain-computer interfaces, which are integrated with programmable humanoid and non-humanoid robots in order to create innovative and interactive interfaces between humans and robots. In addition, the Section actively collaborates with students to promote a research-based approach to education.


Моделиране и управление в Интерактивната Роботика, Кибер-физически системи за психосоциална рехабилитация, Социална роботика, Смесена реалност, Технологии за разпознаване на движения, Мозъчно-компютърни интерфейси, Интерфейс Мозък-робот, Разговорен ИИ, Методи за машинно обучение, Разпознаване на образи, Етични и правни аспекти при използване на роботизирани системи с ИИ, Интернет на нещата, 3D моделиране.

Modeling and Control in Interactive Robotics, Cyber-physical systems for psychosocial rehabilitation , Social Robotics, Mixed reality, Motion-sensing technologies, Brain-Computer Interfaces, Brain-Robot interfaces, Conversational AI, Machine learning, Ethical and legal aspects of the use of robotic systems with AI, Internet of Things, 3D modelling.


1. International Cooperation in Europe:

2. International Cooperation outside EU:


Публикациипроф. д-р Анна Костадинова Лекова - Ръководител секция
E-mails: alekova.iser@gmail.com, a.lekova@ir.bas.bg,    CV_EN


проф. д-р Мая Димитрова
E-mail: m.dimitrova@ir.bas.bg, Тел.: +359 882 866 270,    CV_BG

доц. д-р Снежанка Петрова Костова
E-mail: kostovasp@yahoo.com

доц. д-р Александър Иванов Кръстев
E-mail: aikrastev.iser.bas@gmail.com


гл. асист. д-р Паулина Цветанова Цветкова, психолог
E-mail: p.tsvetkova@ir.bas.bg    CV_EN


гл. асист. д-р Панчо Николаев Дачкинов
E-mail: pdachkinov@gmail.com   CV_BG, CV_EN


асист. Gagandeep Kaur
E-mail: gdk.irbas@gmail.com, Тел.: +359 884 398 265


гл. асист. Tony Punnoose Valayil
E-mail: tonyisdesigning@gmail.com   Тел.: +359 898 20 55 17,    CV_BG, CV_EN

изследовател Георги Петров Димитров
E-mail: geo.p.dimitrov@gmail.com

д-р. инж. Александър Йосифов Шамлиев, изследовател
E-mail: a.shamliev@gmial.com, 0883 395 391


изследовател Анна Тодорова Андреева
E-mails: anna_andreeva@swu.bg, a.andreeva@ir.bas.bg,   Тел.: +359 898 20 55 17,    CV_BG, CV_EN

д-р. инж. Александър Йосифов Шамлиев, изследовател
E-mail: a.shamliev@gmial.com, 0883 395 391

изследовател Благовест Христов

Докторанти

инж. Аделина Георгиева Кременска
E-mail: a.kostova012@gmail.com

инж. Светослав Емилов Кременски
E-mail: s_kremenski@yahoo.com