Начало За ИР Проекти Секции Конкурси РОБО - Академия Издания

Процедура обявена по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: "ВЪНШНИ УСЛУГИ ПО ОСИГУРЯВАНЕ ПУБЛИЧНОСТ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0006, ФИНАНСИРАН ПО ОП НОИР 2014-2020"

Договор за възлагане на обществена поръчка (.pdf) - Публикуван на 25.10.2018
Протокол №1 (.pdf) - Публикуван на 19.09.2018
Съобщение - Удължаване на срока (.pdf) - Публикувано на 13.09.2018
Обява (.pdf) - Публикувана на 05.09.2018
Образци (.doc) - Публикувани на 05.09.2018
Документация (.pdf) - Публикувана на 05.09.2018
Технически спецификации (.pdf) - Публикувани на 05.09.2018
Проект на договор (.doc) - Публикуван на 05.09.2018
Методика (.pdf) - Публикувана на 05.09.2018