Начало За ИР Проекти Секции Конкурси РОБО - Академия Издания

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР – РЕМОНТ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА ПОМЕЩЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ИР-БАН, РАЗДЕЛЕНА НА ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"

Обявление за възложена поръчка (.pdf) - Публикувано на 25.06.2020
Договор за изпълнение - ОП2 (.pdf) - Публикуван на 25.06.2020
Договор за изпълнение - ОП1 (.pdf) - Публикуван на 25.06.2020
Писмо до "Енерджи Билд" ЕООД (.pdf) - Публикувано на 27.05.2020
Решение за класиране (.pdf) - Публикувано на 14.04.2020
Протокол №3 от работата на комисията (.pdf) - Публикуван на 14.04.2020
Протокол №2 от работата на комисията (.pdf) - Публикуван на 14.04.2020
Протокол №1 от работата на комисията (.pdf) - Публикуван на 14.04.2020
Съобщение за отваряне на ценови оферти (.pdf) - Публикувано на 07.04.2020
Единен европейски документ за обществени поръчки (.zip) - Публикуван на 17.03.2020
Проект на договор (.docx) - Публикуван на 17.03.2020
Образци (.docx) - Публикувани на 17.03.2020
Технически спецификации - ОП2 (.pdf) - Публикувани на 17.03.2020
Технически спецификации - ОП1 (.pdf) - Публикувани на 17.03.2020
Методика за оценка (.pdf) - Публикувана на 17.03.2020
Документация за участие (.pdf) - Публикувана на 17.03.2020
Решение за откриване на процедура (.pdf) - Публикувано на 17.03.2020
Обявление за поръчка (.pdf) - Публикувано на 17.03.2020