Начало За ИР Проекти Секции Конкурси РОБО - Академия Издания

Открита процедура: "ВЪНШНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЙНОСТИ ПО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКА ПОДКРЕПА КЪМ ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.001-0006, ФИНАНСИРАН ПО ОП НОИР 2014-2020"

Референтен номер TED14/2018-867857 - Официален вестник на Европейския съюз (OB/S)
Решение за прекратяване на открита процедура (.pdf) - Публикувано на 15.10.2018
Единен европейски проект за обществени паръчки (ЕЕДОП) (.zip) - Публикуван на 28.09.2018
Обявление за поръчка (.pdf) - Публикувано на 19.09.2018
Решение за откриване на процедура (.pdf) - Публикувано на 19.09.2018
Образци (.doc) - Публикувани на 05.09.2018
Документация за участие (.pdf) - Публикувана на 19.09.2018
Технически спецификации на изискванията на Възложителя(.pdf) - Публикувани на 19.09.2018
Проект на договор (.doc) - Публикуван на 19.09.2018
Методика за комплексна оценка на офертите (.pdf) - Публикувана на 19.09.2018