Начало За ИР Проекти Секции Конкурси РОБО - Академия Издания

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Изготвяне на технически проекти и последващо упражняване на авторски надзор във връзка с изпълнението на договор № BG05M2OP001-1.002-0023-С01 - Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансирани, чрез ОП НОИР 2014-2020

Обявление за приключил договор - ОП2 (.pdf) - Публикувано на 31.10.2019
Обявление за приключил договор - ОП1 (.pdf) - Публикувано на 31.10.2019
Обявление за възложена поръчка (.pdf) - Публикувано на 11.10.2019
Договор за възлагане - ОП2 (.pdf) - Публикуван на 12.07.2019
Договор за възлагане - ОП1 (.pdf) - Публикуван на 12.07.2019
Решение за класиране (.pdf) - Публикувано на 04.06.2019
Протокол №3 (.pdf) - Публикуван на 04.06.2019
Протокол №2 (.pdf) - Публикуван на 04.06.2019
Протокол №1 (.pdf) - Публикуван на 04.06.2019
Доклад от дейността на комисията (.pdf) - Публикуван на 04.06.2019
Съобщение за отваряне на ценови предложения (.pdf) - Публикувано на 11.04.2019
Единен европейски документ за обществени поръчки(.zip) - Публикувано на 01.03.2019
Решение за откриване на процедура (.pdf) - Публикувано на 01.03.2019
Обявление за поръчка (.pdf) - Публикувана на 01.03.2019
Образци (.docx) - Публикувани на 01.03.2019
Документация за участие (.pdf) - Публикувана на 01.03.2019
Техническа спецификация за ОП1 и ОП2 (.pdf) - Публикувана на 01.03.2019
Методика (.pdf) - Публикувана на 01.03.2019
Проект на договор (.doc) - Публикуван на 01.03.2019