Начало За ИР Проекти Секции Конкурси РОБО - Академия Издания

ПРОЦЕДУРА ПО ГЛАВА 26 ОТ ЗОП ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТИ СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ В ПОМЕЩЕНИЯ, СОБСТВЕНОСТ НА ИНСТИТУТ ПО РОБОТИКА – БАН, ПО ДОГОВОР № BG05M2OP001-1.002-0023-, ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ "ИНТЕЛИГЕНТНИ МЕХАТРОННИ, EКО- И ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ", ФИНАНСИРАН ЧРЕЗ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ" 2014-2020 ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"

Договор за възлагане - ОП2 (.pdf) - Публикуван на 03.12.2019
Договор за възлагане - ОП1 (.pdf) - Публикуван на 03.12.2019
Протокол от работата на комисията (.pdf) - Публикуван на 25.11.2019
Проект на договор (.docx) - Публикуван на 25.10.2019
Образци (.docx) - Публикувани на 25.10.2019
Техническа спецификация (.pdf) - Публикувана на 25.10.2019
Документация за участие (.pdf) - Публикувана на 25.10.2019
Обява за поръчка (.pdf) - Публикувано на 25.10.2019