Начало За ИР Проекти Секции Конкурси РОБО - Академия Издания

Процедура обявена по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: "ЮРИДИЧЕСКИ УСЛУГИ ПО РАЗРАБОТВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СТРОИТЕЛСТВОТО И ВЪВЕЖДАНЕ НА СТРОЕЖИТЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ЗА ЦЕЛИТЕ НА ЦК QASAR ПО ПРОЕКТ № BG05M2OP001-1.002-0006, ФИНАНСИРАН ПО ОП НОИР 2014-2020"

Договор за възлагане на обществена поръчка (.pdf) - Публикуван на 25.10.2018
Протокол №2 (.pdf) - Публикуван на 04.10.2018
Протокол №1 (.pdf) - Публикуван на 04.10.2018
Обява (.pdf) - Публикувана на 05.09.2018
Образци (.doc) - Публикувани на 05.09.2018
Документация (.pdf) - Публикувана на 05.09.2018
Технически спецификации (.pdf) - Публикувани на 05.09.2018
Проект на договор (.doc) - Публикуван на 05.09.2018
Методика (.pdf) - Публикувана на 05.09.2018