Начало За ИР Проекти Секции Конкурси РОБО - Академия Издания

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА 26 ОТ ЗОП ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ: "ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЕМИНАРИ, КОНФЕРЕНЦИИ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА ЦК QUASAR"

Договор за възлагане (.pdf) - Публикуван на 24.06.2020
Писмо до Е-ТУРС ООД (.pdf) - Публикувано на 27.05.2020
Протокол №2 от работата на комисията (.pdf) - Публикуван на 17.04.2020
Протокол №1 от работата на комисията (.pdf) - Публикуван на 17.04.2020
Проект на договор (.docx) - Публикуван на 19.03.2020
Образци (.docx) - Публикувани на 19.03.2020
Техническо задание (.pdf) - Публикувано на 19.03.2020
Документация за участие (.pdf) - Публикувана на 19.03.2020
Обявa (.pdf) - Публикувана на 19.03.2020