Начало За ИР Проекти Секции Конкурси РОБО - Академия Издания

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: "СТРОИТЕЛНИ МОНТАЖНИ РАБОТИ И ПОДГОТОВКА ЗА МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА РЕМОНТ НА ПОМЕЩЕНИЯ В МАСИВНИ СГРАДИ СОБСТВЕНОСТ НА БАН (ИНСТИТУТ ПО РОБОТИКА), ПО ДОГОВОР № BG05M2OP001-1.002-0023, ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ "ИНТЕЛИГЕНТНИ МЕХАТРОННИ, EКО- И ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ", ФИНАНСИРАН ЧРЕЗ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ" 2014-2020. ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"

Обявление за приключил договор - ОП2 (.pdf) - Публикуван на 27.05.2020
Обявление за приключил договор - ОП1 (.pdf) - Публикуван на 27.05.2020
Договор за възлагане - ОП2 (.pdf) - Публикуван на 27.02.2020
Договор за възлагане - ОП1 (.pdf) - Публикуван на 27.02.2020
Обявление за възложена поръчка (.pdf) - Публикувано на 27.02.2020
Решение за класиране (.pdf) - Публикувано на 12.12.2019
Протокол №3 от работата на комисията (.pdf) - Публикуван на 12.12.2019
Протокол №2 от работата на комисията (.pdf) - Публикуван на 12.12.2019
Протокол №1 от работата на комисията (.pdf) - Публикуван на 12.12.2019
Доклад от дейността на комисията (.pdf) - Публикуван на 12.12.2019
Съобщение за отваряне на ценови предложения (.pdf) - Публикувано на 03.12.2019
Решение за одобряване на обявление за изменение (.pdf) - Публикувано на 28.10.2019
Проект на договор (.docx) - Публикуван на 16.10.2019
Образци (.docx) - Публикувани на 16.10.2019
Технически проекти - ОП2 (.zip) - Публикувани на 16.10.2019
Технически спецификации - ОП2 (.pdf) - Публикувани на 16.10.2019
Технически проекти - ОП1 (.rar) - Публикувани на 16.10.2019
Технически спецификации - ОП1 (.pdf) - Публикувана на 16.10.2019
Документация за участие (.pdf) - Публикувана на 16.10.2019
Обявление за поръчка (.pdf) - Публикувано на 16.10.2019
Решение за откриване на процедура (.pdf) - Публикувано на 16.10.2019
Единен европейски документ за обществени поръчки (.zip) - Публикуван на 16.10.2019