Начало За ИР Проекти Секции Конкурси РОБО - Академия Издания

Открита процедура: "ВЪНШНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЙНОСТИ ПО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКА ПОДКРЕПА КЪМ ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.002-0006, ФИНАНСИРАН ПО ОП НОИР 2014-2020"

Решение за прекратяване - ОП2 (.pdf) - Публикувано на 05.06.2019
Протокол №4 (.pdf) - Публикуван на 05.06.2019
Доклад от дейността на комисията (.pdf) - Публикуван на 05.06.2019
ОБЯВЛЕНИЕ за възложена поръчка ... (.pdf) - Публикувано на 28.03.2019
ДОГОВОР за възлагане на обществена поръчка (.pdf) - Публикувано на 28.03.2019
ДОКЛАД от дейността на комисия ... (.pdf) - Публикувано на 31.01.2019
Писмо за изпращане на РЕШЕНИЕ №1 (.pdf) - Публикувано на 31.01.2019
РЕШЕНИЕ №2 за класиране на участниците и обявяване на обществена поръчка (.pdf) - Публикувано на 31.01.2019
РЕШЕНИЕ №1 за класиране на участниците и обявяване на обществена поръчка (.pdf) - Публикувано на 31.01.2019
ПРОТОКОЛ №3 от дейността на комисия ... (.pdf) - Публикувано на 31.01.2019
ПРОТОКОЛ №2 от дейността на комисия ... (.pdf) - Публикувано на 31.01.2019
ПРОТОКОЛ №1 от дейността на комисия ... (.pdf) - Публикувано на 31.01.2019
Съобщение за дата, час и място за отваряне на ценовите предложения(.pdf) - Публикувано на 23.01.2019
Единен европейски документ за обществени поръчки(.zip) - Публикувано на 07.12.2018
Решение за откриване на процедура (.pdf) - Публикувано на 07.12.2018
Обява за поръчка (.pdf) - Публикувана на 07.12.2018
Образци (.doc) - Публикувани на 07.12.2018
Документация за участие (.pdf) - Публикувана на 07.12.2018
Техническа спецификация на изискванията на Възложителя(.pdf) - Публикувана на 07.12.2018
Проект на договор административно управление ОП1 (.doc) - Публикуван на 07.12.2018
Проект на договор административно управление ОП2 (.doc) - Публикуван на 07.12.2018
Методика за комплексна оценка на офертите (.pdf) - Публикувана на 07.12.2018